Drogförebyggande arbete

Degerfors och Karlskogas förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Det finns kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.

Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Degerfors och Karlskoga har beslutat om följande övergripande mål:

 • Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen
 • Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping
 • Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn
 • Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar
 • Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd
 • Verka för tidig upptäckt och insatser
 • Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer

Fakta om alkohol, narkotika, doping och tobak

Med droger menas att det är något som är giftigt, som man blir påverkad av och som man kan bli beroende av. Användning av droger kan medföra fysiska, psykiska och sociala skador.

Fakta om narkotika

Fakta om narkotika från UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet)
UMO.se Länk till annan webbplats.

8 myter om cannabis av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
8 myter om cannabis Länk till annan webbplats.


Fakta om doping

Riktig träning handlar inte om vad du tar - utan vad du ger! Karlskoga och Degerfors arbetar för 100 % ren träning!

En del i arbetet är samverkan med lokala gym som aktivt valt att arbeta förebyggande kring dopning och skadliga kosttillskott. I arbetet används metoden 100% Ren Hårdträning som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. 

Träningsanläggningar som arbetar utifrån arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning kan bli diplomerade 100% gym. Diplomeringen omfattar alla typer av träningsanläggningar, kommunala, föreningsdrivna och privata.

Fakta om tobak

Karlskoga och Degerfors har en gemensam ANDT-strategi, där ett av fokusområdena är att verka för ett minskat tobaksbruk i kommunerna. Karlskoga och Degerfors har också ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 vilket innebär en målsättning att rökningen ska minska till under 5% till 2025!

Arbetet med intoxikationer

Fokus på ett systematiskt arbetssätt kring förgiftningar vid ambulans och akutmottagningar.

Arbetets övergripande mål är att antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör eller skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning och beroendeframkallande läkemedel ska minska. De lokala ANDT-prioriteringarna som Karlskoga och Degerfors kommuner har tagit fram ligger till grund för Intoxarbetet:

 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

De lokala ANDT-prioriteringarna ligger i linje med delar av den nationella ANDT-strategin.

Vad innebär Intox-arbetet?

Arbetssättet innefattar flera delar:

 • Samverkan och snabba kontaktvägar mellan akut, ambulans, IVA, psykiatri, polis och socialtjänst kring aktuella preparat, deras effekter samt orosanmälningar.
 • Stärka och utveckla vård- och stödkedjan
 • Utifrån analys av statistik från inkomna intoxer är målsättningen att utveckla det förebyggande arbetet.
 • Kontinuerlig kompetensutveckling med hänsyn till aktuella preparat för bästa möjliga vård i mötet med förgiftade och anhöriga.

Stöd och hjälp

Här kan du hitta stödfunktioner kopplat till alkohol och andra droger. 

Har någon i din familj eller i din närhet problem med alkohol eller andra droger?

Du är inte ensam. Ungefär vart femte barn i Sverige lever i familjer med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion.

Vi har även samlat internetsidor och jourtelefon där du kan ställa dina frågor anonymt.

Stöd till barn och unga i Degerfors

Du kan vända dig till kommunens socialtjänst om du behöver stöd.
Stöd till barn och unga i Degerfors Länk till annan webbplats.

Via Familjeguiden kan du som förälder eller anhörig till barn i åldern 0-20 år på ett enkelt sätt få hjälp att hitta just de verksamheter som du önskar få kontakt med och på så vis få svar på dina frågor och funderingar.
Familjeguiden Länk till annan webbplats.

Elevhälsa
Elevhälsan finns till för dig som går i skolan. Varje skola har skolsköterska och kurator som gärna träffar och hjälper dig vidare om du behöver.
Elevhälsan Degefors Länk till annan webbplats.

Kontakt med elevhälsan vid Möckelngymnasiet- Degerfors.
Elevhälsan Möckelngymnasiet - Degerfors Länk till annan webbplats.

Gemensamt stöd för Ungdomar i Karlskoga och Degerfors
Behöver du hjälp, eller någon att prata med? Ta kontakt med Karlskogas ungdomsmottagning.
Karlskogas ungdomsmottagning Länk till annan webbplats.

Psykiatriska insatser till barn och ungdomar i Örebro län.
Psykiatri för barn och unga vuxna Länk till annan webbplats.

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt kan vända dig för att få hjälp.
Vårdguiden på nätet 1177 Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna

Guide till stöd för familjer i Degerfors
Familjeguiden Länk till annan webbplats.

Gryningen
Gryningen vänder sig till blivande föräldrar och för familjer där barnen är mellan 0-6 år. Gryningen hjälper föräldrar som uppfattar att de har samspelssvårigheter med sina barn.
Gryningen Länk till annan webbplats.

Orosanmälan
Om du ser ett barn som far illa så gör en orosanmälan till Socialtjänsten.
Kontaktuppgifter för orosanmälan Länk till annan webbplats.

Stöd till närstående

Har du en anhörig med missbruksproblem? Vill du komma i kontakt med likasinnade? Läs mer om Degerfors kommuns anhörigstöd.
Anhörigstöd, degerfors.se Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan