Ung medborgardialog

Degerfors och Karlskoga kommuner har de senaste åren arbetat med att skapa konkreta och långsiktiga möjligheter för ungdomar att ha dialog med politiker oberoende av partipolitisk organisation.

Det handlar om att utveckla möjligheterna för ungdomar att få, och ge information om samhällets demokrati på ett begripligt, hanterbart och meningsfullt sätt.

Arbetet med att ta fram en modell för ungdomsdialog har genomförts av medarbetare i de båda kommunerna. Kommunfullmäktige i Karlskoga (090928, KF § 144) har uppdragit folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden att pröva modellen för att utveckla dialogen mellan politiker och unga. Modellen kommer även att behandlas av kultur- och utbildningsnämnden i Degerfors.

Modellen innefattar utvecklingsmöjligheter inom följande delområden:

  1. Utveckla kunskap om politisk styrning
  2. Utveckling av strukturer mellan elevråd och nämnder
  3. Ökad kunskap om dialog mellan politiker och ungdomar
  4. Årligt ungdomsforum för unga och politiker med start hösten 2009
  5. Utveckla nya kanaler och jobba med webbverktyg som kan intressera ungdomar.


Degerfors och Karlskoga deltar även i ett nationellt nätverk som bedrivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att få ytterligare inspiration om hur ungdomsdialogarbetet kan utvecklas.

Dialogluncher

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningar för folkhälsan. Dialogluncher är därför en bra metod för att främja hälsan hos barn och unga i Degerfors och Karlskoga.

Ungdomsrådet har utifrån en framtagen modell format dialogluncherna som metod för att barn och unga ska ha möjlighet till att träffa politiker under informella former. Syftet med luncherna är att skapa dialog mellan politiker och barn/unga genom ett naturligt möte. Detta ger ökade möjligheter för barn och unga att göra sin röst hörd.

Metoden fungerar att använda för olika åldersgrupper. Genom att politikerna kommer till skolan får samtliga ungdomar som går i skolan samma möjlighet till dialog med politiker. Vilket i sin tur ger ungdomar möjlighet att vara med och påverka och kan ge en ökad positiv upplevd känsla för kommunen. Politikerna får insyn i hur barn och unga tycker att det är i Degerfors och Karlskoga, vilket är en del i det ungdomspolitiska arbetet.

Till toppen av sidan