Elevhälsa

Elevhälsoteamet ger stöd till elever, barn och föräldrar. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet arbetar med

 • stöd till elever, barn och föräldrar i skola/förskola såväl pedagogiskt som ur ett hälsoperspektiv
 • stöd till arbetslag inom skola och förskola avseende specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Elevhälsoteamet består av följande resurser:

Skolsköterska

 • genomför hälsobesök och vaccinationer
 • utför mottagningsarbete och medverkar vid skolläkarmottagning
 • genomför miljömedicinskt arbete, till exempel registrering av olycksfall
 • sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården
 • ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning.

Kurator

 • utför stödjande och behandlande samtal med enskild elev
 • arbetar med organisatoriskt arbete, konflikt- och krishantering i samråd med övrig personal på skolan
 • utför flerpartssamtal med elev, föräldrar och lärare i sociala frågor som berör skola och hem
 • ansvarar för den sociala delen i en basutredning.

Specialpedagog

 • konsulterar pedagoger och elever i pedagogiska frågor
 • ger pedagogisk handledning till föräldrar och pedagoger utifrån elever som är i behov av särskilda stödinsatser, exempelvis vid olika funktionshinder
 • kartlägger, utreder och följer upp skolans pedagogiska arbete
 • driver pedagogiskt utvecklingsarbete
 • ansvarar för den pedagogiska delen i en basutredning.

Skolpsykolog

 • ansvarar för den psykologiska delen i en basutredning
 • ansvarar för möten kring basutredning och dokumenterar till journal
 • sätter diagnos i förekommande fall efter basutredning
 • skriver remiss när behov finns av fördjupad utredning
 • konsulterar och handleder föräldrar och personal efter genomgången basutredning.

Studie- och yrkesvägledare

 • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval
 • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
 • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
 • informerar och uppdaterar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
Till toppen av sidan