Elevhälsa

Elevhälsoteamet ger stöd till elever, barn och föräldrar. Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteamet arbetar med:

  • stöd till elever, barn och föräldrar i skola/förskola såväl pedagogiskt som ur ett hälsoperspektiv
  • stöd till arbetslag inom skola och förskola avseende specialpedagogiskt arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

  Elevhälsoteamet

  Skolsköterska

  • genomför hälsobesök och vaccinationer
  • utför mottagningsarbete och medverkar vid skolläkarmottagning
  • genomför miljömedicinskt arbete, till exempel registrering av olycksfall
  • sköter dokumentering och journalhantering för skolhälsovården
  • ansvarar, tillsammans med skolläkare, för den medicinska delen i en basutredning.

  Kurator

  • utför stödjande och behandlande samtal med enskild elev
  • arbetar med organisatoriskt arbete, konflikt- och krishantering i samråd med övrig personal på skolan
  • utför flerpartssamtal med elev, föräldrar och lärare i sociala frågor som berör skola och hem
  • ansvarar för den sociala delen i en basutredning.

  Specialpedagog

  • konsulterar pedagoger och elever i pedagogiska frågor
  • ger pedagogisk handledning till föräldrar och pedagoger utifrån elever som är i behov av särskilda stödinsatser, exempelvis vid olika funktionshinder
  • kartlägger, utreder och följer upp skolans pedagogiska arbete
  • driver pedagogiskt utvecklingsarbete
  • ansvarar för den pedagogiska delen i en basutredning.

  Skolpsykolog

  • ansvarar för den psykologiska delen i en basutredning
  • ansvarar för möten kring basutredning och dokumenterar till journal
  • sätter diagnos i förekommande fall efter basutredning
  • skriver remiss när behov finns av fördjupad utredning
  • konsulterar och handleder föräldrar och personal efter genomgången basutredning.

  Studie- och yrkesvägledare

  • stöttar och vägleder eleverna i sina studieval
  • tydliggör elevers möjligheter och konsekvenser av studieval
  • tydliggör för pedagoger och elevhälsans personal möjligheter och konsekvenser av elevers studieval
  • informerar och uppdaterar skolan om nyheter och förändringar rörande skola och studier.
  Till toppen av sidan