Barnkonventionen

I Degerfors arbetar vi tillsammans för att stärka barnets mänskliga rättigheter och göra barnkonventionen till en verklighet för barn i kommunen. På den här sidan kan du läsa om vad barnkonverntionen är och vad det betyder för barn i Degerfors kommun.

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Barnkonventionen listar barns rättigheter inom olika områden och innehåller 54 bestämmelser (artiklar). Av dessa räknas fyra artiklar som grundprinciper. Det betyder att de är vägledande och sammanfattar helheten i barnkonventionen.

Artikel 2:
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras

Artikel 3:
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6:
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12:
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

En film om barnkonventionens grundprinciper

Arbetet med barnkonventionen i Degerfors kommun

I Degerfors kommun pågår aktiva insatser för att systematiskt främja, skydda och respektera barnets rättigheter utifrån följande målområden som beslutats i Program för barnets rättigheter i Degerfors kommun 2020-2024.

  • Beslutsfattare och medarbetare ska ha kunskap om barnets rättigheter och vad barnkonventionen innebär i praktiken
  • Beslutsfattare och medarbetare ska tillämpa barnkonventionen i praktiken i alla beslut, styrdokument, uppdrag och arbete som rör barn
  • Kommunens kommunikation och information anpassas med hänsyn till barn
  • Barn ska ges förutsättningar att ha kännedom och kunskap om barnets rättigheter
  • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade
Till toppen av sidan