Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande ledningen och samordningen av kommunens verksamhet genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom övriga nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar också för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget.

Kommunstyrelsens ansvarsområde är ekonomi, näringsliv och industri, informationsfrågor, konsumentfrågor, räddningstjänst, markfrågor, kollektivtrafik, turism, gemensam kommunadministration, personalfrågor, inköp och arkiv.

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare som sammanträder 1-2 gånger i månaden. Alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen innan. Kommunstyrelsen har utsett ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder 1-2 gånger i månaden. I arbetsutskottet bereds ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Ordförande
Anneli Mylly (V)

Vice ordförande
Peter Pedersen (V)

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och består av fyra avdelningar: ekonomi- och personalavdelningen, kommunkansliet, näringslivsavdelningen och miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Tillförordnad kommundirektör
Björn Johansson

Till toppen av sidan