Arvodesreglementen

Arvoden är en förmån som kommunen betalar till förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder Degerfors kommun som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör frågan om tillämpning och tolkning av dessa bestämmelser. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för den dagliga hanteringen. Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725).

Syftet med bestämmelserna är att ge de förtroendevalda ekonomisk kompensation i skälig omfattning för deras uppdrag. Det åvilar varje förtroendevald att hålla sig informerad om dessa bestämmelser och att lämna de underlag och uppgifter som krävs för att bestämmelserna ska kunna tillämpas på korrekt sätt.

Kommunstyrelsen ansvarar för att under löpande mandatperiod vid behov initiera revideringar av reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar också för att i början av varje ny mandatperiod granska reglementet och vid behov genomföra nödvändiga revideringar.

Årsarvoderad förtroendevald

Heltidsarvoderade ersätts med ett årsarvode som utbetalas månadsvis. Med heltidsarvoderad menas en politiker som har minst 40 % tjänstgöringsgrad.

Uppräkning av de heltidsarvoderades arvoden sker den 1 januari varje år med den genomsnittliga löneökningen föregående år hos de anställda i kommunen.

Heltidsarvoderade politiker har utöver sitt årsarvode rätt till traktamente samt ersättning för resekostnader.

Antalet heltidsarvoderade och omfattningen av deras arvode fastställs av fullmäktige i början av varje ny mandatperiod. Den totala rådstiden ska omfatta maximalt 290 % tjänstgöring. Fördelningen mellan majoritet och opposition av tiden fastställs av fullmäktige i början av varje ny mandatperiod.

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har enligt kommunallagen inte rätt till kompensation för förlorad arbetsinkomst eller förlorade pensions- och semesterförmåner. Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har inte heller rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode. Detta gäller oavsett om sammanträdet eller förrättningen sker på dag- eller kvällstid. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på betydande del av heltid (40 % eller mer, dock ej heltid) har inte heller rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode utöver det fasta arvodet vid deltagande i sammanträde eller förrättning utanför den egna nämnden. Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har rätt till reseersättning enligt samma villkor som för övriga förtroendevalda.

Heltidsarvoderade har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. Degerfors kommun Datum 2018-06-05 KS 241-2016/26 Sida 4(13) Arvodesreglemente Heltidsarvoderade har rätt till föräldraledighet och kan utan att arvodet påverkas vara föräldralediga om ledigheten förläggs på ett sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. För heltidsarvoderade som på grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i allmänhet.

Heltidsarvoderade som uppbär föräldrapenning kan inte på motsvarande del uppbära årsarvode. Vid heltidsarvoderades, ordförandens och vice ordförandens i nämnder och styrelser föräldraledighet kan en tillfällig ersättare väljas av kommunstyrelsen för en bestämd tidsperiod. För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger tre månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.

Heltidsarvoderade har rätt till kontorsutrustning i form av utskriftsmöjligheter, dator och mobiltelefon. Utrustningen ska användas för det politiska förtroendeuppdraget. Samma användarregler gäller för de förtroendevalda som för kommunens övriga anställda.

Pension

För hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda gäller bestämmelserna i dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” samt tillämpningsföreskrifter som beslutats av kommunfullmäktige.

Fasta arvoden

Ordförande i kommunfullmäktige, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och i övriga nämnder, styrelser, förbund och övriga uppräknade organ arvoderas med så kallat fast arvode. Arvodenas storlek utgår från kommunstyrelsens ordförandes arvode. Arvodets räknas upp med samma procent som den genomsnittliga löneökningen i kommunen.

De fasta arvodena inkluderar inte sammanträdesarvoden eller andra typer av förrättningar där arvode utgår.

Förtroendevald som har fast arvode har rätt till milersättning och övriga ersättningar (ex ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån m.m.) enligt gällande arvodesreglemente.

Förtroendevald som uppbär arvode enligt vad som följer nedan och som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger tre månader ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som frånvaron överstiger tre månader. Vid frånvaro som understiger tre månader ska arvodet inte reduceras.

Om en förtroendevald som är berättigad till årsarvode också har rätt till ett fast arvode, så ska det fasta arvodet anses ingå i årsarvodet.

Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvodet är uppdelat på två delar:

  • För sammanträden som är upp till fyra timmar långa utgår ett grundarvode.
  • För sammanträden som är längre än fyra timmar utgår ersättning för varje påbörjad timme med timarvode.

Sammanträdesarvode kan maximalt utgå för åtta timmar per dag. Lunch ingår inte i tiden för vilken sammanträdesarvode utgår.
Sammanträdesarvode utgår vid följande tillfällen:

  • Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, övriga nämnder, utskott till kommunstyrelse och nämnder, revisorerna, beredningar och presidieträffar.
  • Utredningskommittéer och projektgrupper
  • Kurser och konferenser
  • Informationsmöten och studiebesök
  • Studieresor

Beslut om deltagande fattas av respektive nämnd/styrelse enligt respektive delgeringsordning.

Maximalt två sammanträdesarvoden per dag kan utbetalas även om den förtroendevalda har fullgjort uppdrag för olika nämnder/styrelser/organ.

Sammanträdesarvodet utbetalas till tjänstgörande ledamot och för de förtroendevalda som har insynsplatser i kommunstyrelsen (se reglemente för kommunstyrelsen). Ersättare som närvarar men ej tjänstgör har ej rätt till arvode eller ersättningar.

Jourhavande beslutsfattare inom socialnämnden

Gäller för den förtroendevald som under en begränsad period fatta beslut om vård enligt LVU och LVM. Gäller ej för förtroendevald som har ett arvode som motsvarar 40 % av heltid eller mer. För de som har jourtjänst utgår ett grundarvode per månad. Utöver arvodet så utgår även övriga ersättningar som ersättning för förlorad arbetsinkomst eller reseersättning vid de tillfällen som jourhavande beslutsfattare kallas in.

Arvode under röstmottagning, valdag och onsdagsräkning

Arvode till röstmottagare ska utgå med 2 500 kronor till ordföranden, 2 250 kronor till vice ordförande och 2 000 kronor till övriga röstmottagare.

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som tar emot förtidsröster. Arvode ska utbetalas för den tid som förtidsröstningen pågår samt en extra halvtimme för iordningställande av röstningslokal.

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som tar emot institutionsröster. Utöver arvodet ska en timmes extra arvode utbetalas för transporttid och iordningställande av institutionsröstningslokal.

Röstmottagare får ersättningar i övrigt enligt gällande arvodesreglemente.

Ersättningar

Den som kallat till sammanträde eller annan förrättning där sekreterare inte närvarar ska styrka deltagandet vid och syftet med sammankomsten för att arvoden och kompensation för förlorade inkomster/ersättningar ska kunna utgå.

Yrkande om kompensation för förlorad arbetsinkomst, förlorad sjukpenning, arbetslöshetsersättning, förlorad semesterförmån, resekostnader, barntillsynskostnader, vård av funktionsnedsatt eller svårt sjuk, funktionsnedsatt förtroendevald och för övriga kostnader ska framställas senast tre månader efter dagen för det sammanträde eller den förrättning till vilken förlusten hänför sig.

Inkommer begäran enligt ovan ett år efter att sammanträde hållits, betalas arvoden och kompensationer endast ut om kommunstyrelsen så beslutar.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Förtroendevald, med annan arbetsgivare än kommunen, som deltar i sammankomst som ger rätt till sammanträdesarvode har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetsgivaren om förlorad arbetsinkomst ska lämnas till kommunen på särskild blankett.

Detta förfarande gäller också om den förtroendevalde denna dag har haft semester, kompledigt eller skulle arbeta natt.

För förtroendevald som har Degerfors kommun som arbetsgivare, gäller samma regler som ovan.

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag, enligt följande:

Sjukpenningersättning från Försäkringskassan från 15:e dagen (årsinkomsten x 110 % / 365).

Timlön: resultatet ovan genom 12 genom 165.

Förtroendevald som får ersättning från a-kassa ska lämna intyg på särskild blankett om förlorad ersättning från a-kassan.

Förtroendevald som är egen företagare får ersättning för förlorad arbetsinkomst grundad på den senaste taxerade inkomsten. Om årets taxering visar sig vara högre än den taxerade inkomst som legat till grund för förlorad arbetsinkomst kommer mellanskillnaden att betalas ut.

Reseersättning

Kilometerersättning utgår till förtroendevalda som har 3 km eller mer från hemmet/arbetsplatsen till sammanträdeslokalen eller lokalen för en kurs/konferens. Ersättning utgår för resa tur och retur med egen bil. Arbetsresor som oavsett sammanträdet eller förrättningen ändå skulle ha företagits ersätts inte.

Resa med kollektivt färdmedel ersätts enligt samma regelverk som för resa med egen bil. Kvitto på resans kostnad ska bifogas ansökan om ersättning.

En särskild blankett finns för ansökan om reseersättning.

Reseersättningen följer de kommunanställdas avtal.

Färdtidsersättning

Förtroendevald som är berättigad till sammanträdesarvode är också berättigad till färdtidsersättning. Ersättningen utgår för restiden vid resa längre än 50 km förrättning för vilken det utgår sammanträdesarvode, t.ex. kurser, konferenser och studiebesök.

Färdtidsersättning utgår med samma summa som för anställda i kommunen.

Ersättning för kostnader för barntillsyn

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Barnet ska inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret. Ersättning utbetalas med högst 150 kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka sina kostnader.

Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående. Ersättning utgår inte för tid då barn vistas i den kommunala barnomsorgen.

Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas för särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som ersätts på annat sätt. Ersättningen gäller kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med högst 300 kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka sina kostnader.

Ersättning för förlorade pensionsförmåner

Ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå enligt bestämmelserna i dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med tillhörande tillämpningsföreskrifter.

Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald som kan styrka förlorad semesterförmån har rätt till ersättning med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beloppet ska vara verifierat av arbetsgivaren. Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid bortfall av semesterförmåner.

En förtroendevald som vill begära kompensation för förlorad semesterförmån, måste därför genom ett arbetsgivarintyg kunna visa att semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker lämpligen vid intjänandeårets slut genom att ansökan om kompensation och arbetsgivarintyg lämnas till nämndens sekreterare.

Övriga kostnader

För andra utgifter utgår kompensation om den förtroendevalde kan styrka särskilda skäl för dem. Fråga om kompensation enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Borgerlig vigselförrättare

Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna ska vara ett grundarvode per vigsel. Inga andra ersättningar ska utgå från Degerfors kommun i samband med vigsel. Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna begränsas till att betalas ut maximalt 52 gånger per år och person.

Till toppen av sidan