Pressmeddelande från Degerfors kommun

Degerfors kommun går upp i stabsläge och aktiverar krisledningsnämnd

Den 26 januari beslutade kommunstyrelsen med anledning av den rådande pandemin och ökade smittspridningen att gå upp i stabsläge

Med anledning av den ökade smittspridningen befinner sig just nu Degerfors kommun i ett läge som innebär att stabsledningen inte längre kan fatta erforderliga beslut. Bedömningen har gjorts att ytterligare åtgärder krävs och därför har kommunstyrelsens ordförande beslutat att aktivera krisledningsnämnden. Enligt kommunens krishanteringsplan utgörs krisledningsnämnden av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens ordförande är även krisledningsnämndens ordförande. Krisledningsnämnden tar över arbetsgivaransvaret för frågor enligt 3 kap. 6§ AB 20 i lydelse från och med 2022-01-01.

Bakgrunden till beslutet är att den rådande pandemin orsakat en stor personalbrist på grund av sjukfrånvaro och karantän som påverkar det dagliga arbetet inom flera av kommunens verksamheter. Beslutet att aktivera krisledningsnämnden fattas för att säkerställa bemanning inom kommunens kärnverksamheter.

Krisledningsnämnden har delegerat beslutsmandat till kommundirektören att kunna fatta beslut gällande flytt av personal mellan förvaltningar. Detta för att snabbt kunna agera.

Vidare beslutar krisledningsnämnden att delegera mandat till kommundirektören i uppdrag att prioritera i verksamheterna. De prioriterade kärnverksamheterna är listade i ”Risk och sårbarhetsanalys för Degerfors kommun med tillhörande bolag 2018-2022” med diarienummer KS 200-2019/1.

Till toppen av sidan