Pågående planärenden

Granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för Högbergstorps industriområde finns tillgängligt för granskning 21 november – 18 december 2023.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden 22 december 2022 – 23 januari 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samråds­redogörelse. De ändringar som gjorts av planförslaget inför granskning redovisas och motiveras under rubrikerna kommentarer i samråds­redogörelsen.

Planhandlingarna finns tillgängliga nedan samt på biblioteket (Folkets hus) och nämndhuset, torget Degerfors.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 18 december 2023. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Till toppen av sidan