Byggantikvarierna Lena Thor och Amanda Oom från Värmlands museum kommer att inventera bebyggelse i Degerfors kommun.

Kulturmiljöprogram

Vad är en kulturmiljö? Varför är det viktigt att ha ett kulturmiljöprogram? Här samlar vi frågor och svar som berör arbetet med Degerfors kommuns kulturmiljöprogram.

Nu har arbetet påbörjats med att upprätta ett kulturmiljöprogram för Degerfors kommun. I arbetet med att inventera bebyggelse i Degerfors kommun har två byggnadsantikvarier från Värmlands museum anlitats. Informationen kommer att uppdateras löpande och du kommer att kunna följa byggnadsantikvariernas arbete med att inventera bebyggelse.

Degerfors är nu inventerat och under våren kommer Svartå och Åtorp att inventeras på bebyggelse.

Vad är en kulturmiljö?

Riksantikvarieämbetets definition av kulturmiljö:

"Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet."

Degerfors kommun har gott om kulturmiljöer som talar om hur människor levt och verkat under tidigare generationer.

Syfte med kulturmiljöprogrammet

Syftet med kulturmiljöprogrammet är i första hand att öka kunskapen och förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Avsikten är att kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Syftet är även att ta fram riktlinjer för handläggning av bygglovsärenden och ge vägledning i samhällsplaneringen.

När kommer arbetet att vara klart?

Under hösten år 2018 kommer Degerfors tätort att inventeras och under våren år 2019 kommer Svartå, Åtorp och landsbygden inventeras.

Efter att inventeringarna är klara kommer byggnadsantikvarierna från Värmlands museum att gallra fram den bebyggelse i Degerfors kommun som de anser faller bäst inom ramarna för vad som ska ingå i ett kulturmiljöprogram. Det färdiga förslaget kommer att ställas ut för samråd där alla får vara med och tycka till om kulturmiljöprogrammets innehåll och urval.

Efter samrådet revideras förslaget utifrån inkomna synpunkter och ställs återigen ut innan det antas av kommunfullmäktige.

Varför fotograferar byggnadsantikvarierna mitt hus?

Grattis! Det innebär att ditt hus har fångat antikvariernas intresse. Ditt hus har särskilda värden och präglas av en viss tids arkitektur eller byggnadskultur. Ditt hus kommer att vara med i urvalet till kulturmiljöprogrammet.