Cykla

Cykelvägen till Karlskoga är klar och Degerfors kommun vill slå ett slag för cykeln som hållbart transportmedel och motionsredskap. För att nå våra miljö-, energi- och klimatmål måste vi ställa om till ett transportsnålt samhälle. Med vårt cykelvägnät och den nya gång- och cykelvägen till Karlskoga finns goda förutsättningar för ökat hållbart resande.

Utbyggnaden och det ökade underhållet av vårt cykelvägssystem har skett för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna samt genom ett attraktivt cykelvägnät öka cyklandet och minska bilanvändningen.

  • mindre växthusavgaser och buller
  • förbättrad folkhälsa.

Cykelkartan, visar hur cykelvägnätet ser ut i tätorten. För att cykelvägsystemet ska fungera måste vissa gator användas som cykelstråk.

I centrum gäller vissa regler. Asfalterade ytor är avsedda för cyklister och mopedister, plattor är avsedda för gående.

Till toppen av sidan