Internationella våtmarksdagen

Idag den 2 februari inträffar den internationella våtmarksdagen

Idag är det den internationella våtmarksdagen och med det vill Degerfors kommun uppmärksamma det stora våtmarksarbetet som sker i kommunen.

Det finns flera stora våtmarker i Degerfors och framförallt i de södra delarna av kommunen. Stora Gåssjömossen är ungefär lika stor som Degerfors tätort! Den höga tätheten av stora våtmarker är unika för länet såväl som för Europa. Påverkan av utdikning för skogsbruk eller torvbrytning har gjort stor påverkan på våtmarkerna.

En av flera mossar som är en del av våtmarkslandskapet i Degerfors kommun

Våtmarker spelar en viktig roll för klimatet eftersom de kan binda kol. De innehåller till exempel dubbelt så mycket kol som världens skogar. Att återväta våtmarker som har dränerats är en relativt enkel åtgärd som gynnar klimatet.

Naturskyddsföreningen i Örebro län har sökt och fått beviljat LONA bidrag från länsstyrelsen genom Degerfors kommun. Samarbetet sker även med markägare, Sveaskog och Länsstyrelsen. Tanken är att proppa diken som finns i och vid våtmarkerna i södra delen av Degerfors kommun.
Just nu är projektet inne i en fas där man kartlägger vilka diken som finns i olika våtmarker. Dessa våtmarker befinner sig mitt i en vattendelare där vatten både rinner åt väster till Västerhavet och öster till Östersjön. Detta kommer förbättra vattenkvaliteten och vattenflöden i hela leden fram. Det kommer även förbättra betingelser för biologisk mångfald och våtmarkernas speciella djurliv.

Till toppen av sidan