Inbjudan till samråd: Degerfors Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogrammet ska ange inriktningen för kommunens miljö- och klimatarbete och ge vägledning för hur kommunen ska nå miljömålen om nettonoll växthusgaser 2045.

Ett förslag till Degerfors energi- och klimatprogram finns nu tillgängligt för samråd.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet får myndigheter, organisationer och allmänhet m fl lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget finns tillgängligt via den här länken Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster., på biblioteket i Degerfors i övrigt hänvisas till nämndhusets entré. Undersökningssamrådet kan du ta del av här Pdf, 311.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Den som önskar kan även beställa hela eller delar av förslaget utskrivet. Kontaktpersoner; se nedan.

Synpunkter över energi- och klimatprogrammet ska ha inkommit senast 24 september 2021 till:

Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se.

Synpunkter kan även lämnas i bibliotekets informationsdisk.

Efter samrådet sammanställs och kommenteras alla inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Om det krävs efter inkomna yttranden en stor revidering kan ytterligare en granskningsprocess ske. Efter i eventuellt ytterligare ändringar enligt inkomna synpunkter innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Bakgrund

I översiktsplanen finns beslutat av kommunfullmäktige att ta fram ett energi- och klimatprogram. Under 2020 har programmet upprättats och utformats av miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen genom Malin Björn, miljöstrateg, i samråd med berörda parter inom Degerfors kommun.

I lagen (1977:439) om kommunal energiplanering framgår i 3 § att varje kommun ska ha en energiplan

Till toppen av sidan