Podcast: Kommunfullmäktige 26 april

I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

00:00 Tyst minut och upprop.

04:45 Ny planbeläggning A-plan Stora Valla

35:55 Verksamhetsberättelse Taxe- och avgiftsnämnden 2020

36:21 Årsredovisning Folkhälsonämnden 2020

36:46 Årsberättelse 2020 Östra Värmlands överförmyndarnämnd

37:19 Årsredovisning Degerfors kommun 2020

58:44 Revisionsberättelse

1:07:31 Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2020

1:13:55 Ansvarsfrihet för kultur- och utbildningsnämnden 2020

1:16:01 Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, servicenämnden och valnämnden 2020

1:17:45 Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerforsbolagen AB

1:20:40 Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerforsbyggen AB

1:21:07 Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerfors Energi AB

1:21:40 Årsredovisning och revisionsberättelse årsstämma 2020 Degerfors Industrihus AB

1:22:10 Återrapportering ägardirektiv 2020

1:22:41 Bergslagens Räddningstjänst årsredovisning och revisionsberättelse 2020

1:24:16 Mål och budget 2021-2023 Folkhälsonämnden

1:24:47 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021-2025

1:25:20 Anmälan av medborgarförslag Sänk priset på timtaxa vid dödsboförvaltning

1:26:00 Reviderad investeringsbudget 2021

1:26:25 Uppdrag att utreda avtalssamverkan kring offentliga upphandlingar med Karlskoga kommun

1:26:55 Stöd till bredbandsutbyggnad i Degerfors kommun

1:27:39 Valärenden

Till toppen av sidan