Degerfors kommun övar totalförsvar för att stärka motståndskraften

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) har tecknat ett avtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Överenskommelsen reglerar vilka uppgifter som kommuner och regioner har i det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av det som kallas totalförsvar, som utöver den civila delen också består av en militär del. Kommunernas uppgifter i totalförsvaret är bland annat:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krisorganisation
  • krigsplacering av personal
  • kompetenshöjning av kommunledningar

Under 2020 genomförs därför en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för kommuner att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Degerfors kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap. Vi värnar om Sveriges befolkning och om invånarna i vår kommun och vill vara så bra förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Vad är Degerfors kommuns roll i höjd beredskap och krig?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Varför genomförs det en totalförsvarsövning nu?

Vi försvarar Sverige i ett närområde där säkerhetsläget har försämrats och där regeringen har beslutat att vi ska bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret - det militära och civila försvaret tillsammans. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.​