Kungörelse Kommunfullmäktige 17 december

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 december 2018 kl. 17:30 i Tunet, Folkets hus. OBS! Ny tid! Alla handlingar avseende val kompletteras senare.

Ärenden

1. Höjning av avgifter för kosten inom vård och omsorg inför 2019 Dnr 00226-2018

2. Budget 2019 med plan för 2020-2021 för kommunkoncernen Dnr 00041-2018

3. Fördelning av kommunalrådstid och oppositionsrådstid för mandatperioden 2019-2022 Dnr 00230-2018

4. Val av kommunalråd 2019-2022 Dnr 7431

5. Val av oppositionsråd 2019-2022 Dnr 7434

6. Val av revisorer 2019-2022 Dnr 7428

7. Val av kommunstyrelse 2019-2022 Dnr 7429

8. Val av bygg- och miljönämnd 2019-2022 Dnr 7435

9. Val av kultur- och utbildningsnämnd 2019-2022 Dnr 7437

10. Val av servicenämnd 2019-2022 Dnr 7438

11. Val av socialnämnd 2019-2022 Dnr 7439

12. Val av valnämnd 2019-2022 Dnr 7440

13. Val av ledamöter i folkhälsonämnden 2019-2022 Dnr 7441

14. Val av ledamöter i gymnasienämnden 2019-2022 Dnr 7442

15. Val av ledamöter i taxe- och avgiftsnämnden 2019- 2022 Dnr 7443

16. Val av ledamöter i överförmyndarnämnden 2019- 2022 Dnr 7444

17. Val av bolagsstyrelse för Degerforsbolagen AB för perioden från ordinarie årsstämma 2019 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val Dnr 8209

18. Val av bolagsstyrelse för Degerfors Energi AB för perioden från ordinarie årsstämma 2019 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val Dnr 8212

19. Val av bolagsstyrelse för Degerfors Industrihus AB för perioden från ordinarie årsstämma 2019 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val Dnr 8210

20. Val av bolagsstyrelse för Degerforsbyggen AB för perioden från ordinarie årsstämma 2019 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val Dnr 8211

21. Val av stämmoombud till de kommunala bolagens årsstämmor Dnr 8213

22. Val till direktionen i Bergslagens räddningstjänst 2019-2022 Dnr 7445

23. Val till samordningsförbund för finasiell samordning (Finsam) 2019-2022 Dnr 7446

24. Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 4 kap §§ 1-3 för 2019-2022 Dnr 7452

25. Förordnanden som vigselförrättare 2019-2022 Dnr 00203-2018

26. Särskild inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder 2019-2022 Dnr 00228-2018 (kompletteras senare)

27. Antagande av detaljplan: Nytt vattenverk på Degernäs Dnr 00002-2018

28. Begäran från Degerforsbyggen AB om godkännande av fastighetsköp (Medborgargatan 19 A-19 C) Dnr 00253-2018

29. Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning Dnr 00211-2018

30. Rapport för kännedom: Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Dnr 00224-2018

31. Anmälan av medborgarförslag: Återöppna hunddagis i Degerfors Dnr 00257-2018 Förslag skickas till socialnämnden för beredning och beslut (Förslag: skickas till socialnämnden för beredning och beslut)

32. Anmälan av medborgarförslag: Sammanslagning alternativt samarbete mellan Karlskoga/Degerfors Arbetsmarknadsenheter Dnr 00258-2018 (Förslag: Skickas till socialnämnden för beredning och beslut)

Marianne Högberg, ordförande

Susanna Göransdotter, sekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.