Tillståndsguide

Företag som bedriver verksamhet som regleras i lag måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Under flikarna nedan hittar du information om olika tillstånd och regler. Där finns även länkar till olika e-tjänster eller blanketter. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du startar din verksamhet.

Alkoholservering

Tillståndsenheten handlägger ansökan och överlämnar förslag till socialnämndens arbetsutskott som beslutar om stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan om tillfälliga tillstånd handläggs och beslutas av alkoholhandläggaren.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunens alkoholhandläggare på avsedd blankett, du hittar dessa under relaterad e-tjänst längre ned på sidan.

Handläggning

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av följande:

 • risk för störningar för närboende, trafik och ordning med mera
 • sökandens lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge)
 • yttrande från andra myndigheter tas in vid bedömningen.

Handläggningstid

Normal handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd (restauranger m.m.) är cirka tio veckor. Detta kan variera beroende på utskottets sammanträdesdatum, de remissvar som inkommer eller en ofullständig ansökan. För tillfälliga tillstånd till allmänhet (festivaler, restaurangtält m.m.) är tiden cirka 5 veckor. För tillfälliga tillstånd för slutet sällskap cirka 2 veckor.

När behövs ett serveringstillstånd?

Försäljning eller servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast ske om tillstånd har lämnats eller annan laglig rätt föreligger.

Med försäljning menas varje form av alkoholservering mot ersättning/betalning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift till exempel entréavgift.

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdrycker (dock inte i caféer, matsalar och dylikt). Det är på samma sätt oftast tillåtet att flera personer kommer överens om att tillsammans köpa och konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris.

Det finns också vissa möjligheter för privatpersoner att enstaka gånger sälja alkoholdrycker till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Det är inte tillåtet att marknadsföra varor, tjänster eller arrangemang med hjälp av alkoholdrycker. Man kan allstå inte sälja en vara där kunden får en alkoholdryck ”på köpet”. Inte heller är det tillåtet att kunder i frisörsalongen bjuds på en alkoholdryck medan de väntar.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd avser alltid försäljning av alkoholdryck för förtäring på ett bestämt ställe.

Typ av tillstånd:

 • stadigvarande till allmänheten (vanligtvis restauranger)
 • stadigvarande till slutna sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap)
 • stadigvarande till slutet sällskap (s.k. klubbrättigheter, det vill säga servering till mitt egna sällskap)
 • tillfälligt till allmänheten (vanligtvis festivaler)
 • tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, föreningsfester och dylikt)
 • pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé i pausen)
 • trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt i inrikes trafik)
 • serveringstillstånd kan också gälla tillfälliga utökningar, förlängt öppethållande eller uteserveringar
 • tillstånd för cateringföretag
 • provsmakning och mässor.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

För att få (och behålla) ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan visa att han/hon har kunskap om vilka regler som gäller för alkoholservering samt med hänsyn taget till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Den som söker ett tillstånd ska också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

För stadigvarande servering till allmänheten och festvåningsrättighet krävs att köket är godkänt för matlagning och att ett varierat utbud av lagad mat kan serveras.

För tillfällig servering till allmänheten och klubbrättigheter bortfaller kökskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

Vid tillfällig servering till slutet sällskap är kraven lägre. Om det inte är i yrkesmässig regi utan ett enstaka privat arrangemang bortfaller kunskapskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

Serveringstillstånd kan vägra eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt även om övriga krav är uppfyllda.

Serveringslokalen

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen granskar om serveringsställets kök uppfyller alkohollagens krav för matlagning.

Räddningstjänsten granskar brandsäkerheten.

Serveringstider

Som normal serveringstid gäller servering från tidigast kl.11:00 till senast kl.02:00.

Kök och mat

Efter klockan 23.00 räcker det med att tre olika enklare rätter lagad mat, så kallad pubmeny, kan erbjudas. Detsamma gäller på uteserveringar, vid tillfällig servering eller till slutna sällskap. Undantag från matkravet görs vid så kallade rökrutor.

Diskriminering

Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär normalt sett att serveringstillståndet återkallas.

Tillfälliga tillstånd

När ansökan avser tillfällig alkoholservering till allmänheten kan en åldersgräns på 18 eller 20 år för tillträde till serveringstält tillämpas. (Serveringstält i samband med festivaler eller liknande).

Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.

Brandfarlig vara

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor handläggs numera av Bergslagens räddningstjänst.
För information och ansökningsblankett kontakta Bergslagens räddningstjänst på
telefon 0586-636 00.

Djurskydd och djurhållning

Från den 1 januari 2009 ansvarar Länsstyrelsen för djurskyddskontrollen. Du kan nå djurskyddsinspektören i Örebro län på telefon 019-19 39 70. Du kan även få information via Jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik i verksamheten

Spelar du musik i din affär, restaurang eller kanske på din webbplats? I så fall behöver du en musiklicens. Läs mer på följande hemsidor:
SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
STIM, Svenska tonsättares internationell musikbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.

Regler och lagar styr

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.

Kontroll

Kommunerna kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. I Degerfors är det socialförvaltningen som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel.

Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om allvarliga avvikelser uppmärksammas vid kontrollen rapporterar Bygg- och miljökontoret det till Läkemedelsverket. De vidtar i så fall åtgärder för att försäljningsstället ska korrigera bristerna.

Anmälan

Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste man skicka en anmälan om det till Läkemedelsverket.

Avgifter

Den som anmält försäljning av receptfria läkemedel ska varje år betala en avgift till Läkemedelsverket. Den är för närvarande 1600 kr per kalenderår. Avgiften är densamma oavsett om man väljer att ha ett litet eller stort sortiment. Utöver det kommer kommunen att ta ut en avgift för kontrollbesöken. I Degerfors kommun är avgiften för försäljning av receptfria läkemedel 1500 kr per år.

Egenkontroll ett krav

Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram och att utöva egenkontroll, d.v.s. ha rutiner och dokumentation för att säkerställa att försäljningen följer lagstiftningens krav. Rutinerna ska vara skriftliga och anpassade för varje enskilt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet ska bl.a. beskriva rutiner för:

 • hur större förändringar ska anmälas till läkemedelsverket
 • hur man kontrollerar att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd
 • mottagningskontroll
 • exponering och förvaring av läkemedel
 • hur man sköter försäljningen och t.ex. garanterar obrutna förpackningar, hållbarhetstid och ger råd till kunder
 • hantering av läkemedel som har reklamerats eller återkallats
 • dokumentation för spårbarhet och reklamationer
 • utbildning av personal
 • kontroll av åldersgräns
 • hur man lämnar bland annat försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.


Mer information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel (LVFS 2009:20).

Vad säger vägledningen?

Vägledningen från Läkemedelsverket beskriver vilka riktlinjer som finns. Några exempel:

 • läkemedlen måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal
 • läkemedel får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år
 • det måste framgå genom skyltning att det är läkemedel, att det är 18-årsgräns och langningsförbud
 • rådgivning får endast ges av farmaceut. Försäljningsstället ska informera om var sådan rådgivning kan fås
 • det bör vara minst tre men gärna sex månader kvar av hållbarhetstiden vid försäljning.
 • endast obrutna och korrekt märkta förpackningar får säljas
 • man är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ert sortiment. Dessa får inte säljas vidare.

Avgifter, alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik.

I alkohollagen ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för tillsyn och prövning av tillstånd enligt alkohollagen samt för tillsyn i detaljhandeln avseende folköl, tobak och receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige har beslutat om följande taxor/avgifter från 2017-06-01:

Skriv tabellbeskrivning här

Prövningsavgifter

 

Stadigvarande tillstånd

9000 kr

Utvidgat tillstånd

4000 kr

Förändringar i bolagets ägarstruktur

4000 kr

Tillfälligt tillstånd allmänhet

6000 kr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

400 krFast tillsynsavgift serveringsställen

1500 kr/år

Rörlig tillsynsavgift, årsomsättning alkohol i kronor


0 - 25 000

0 kr

25 001 ‑ 200 000

3000 kr

200 001 ‑ 500 000

6000 kr

500 001 ‑ 1000 000

9000 kr

> 1000 001

12 000 krFörseningsvgift för restaurangrapport efter 1:a påminnelsen

1000 krAvgifter för tillsyn i detaljhandeln


Folköl

1500 kr/år

Elektroniska cigaretter med påfyllningsbehållare

2000 kr/år

Receptfria läkemedel

1500 kr/år

Tobak

5000 kr/år

Uppföljande tillsynsbesök efter konstaterad brist

1000 kr/gångAvgifter för tillstånd i detaljhandeln


Ansökningsavgift för stadigvarande försäljning av tobak

8000 kr

Ansökningsavgift för tillfällig försäljning av tobak (max 30 dagar)

5000 kr