Julkisuusperiaate ja yleiset asiakirjat

Painovapausasetus on yksi Ruotsin perustuslaeista. Se antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden valvoa julkista toimintaa. Tätä kutsutaan yleensä julkisuusperiaatteeksi.

Mitä tulee avoimuuteen kansalaisia ja mediaa kohtaan, Ruotsi on edelläkävijä useimpiin muihin maihin verrattuna. Ruotsi on myös menestyksekkäästi ajanut asiaa EU:ssa, josta on nyt tullut entistä avoimempi.

Alempana Degerforsin kunta kertoo, mitä oikeuksia sinulla on kuntalaisena. Mutta julkisuusperiaate koskee tietysti kaikkea julkista toimintaa Ruotsissa.

Julkisuusperiaate – koskeeko se minua?

Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Jotta voisit käyttää kansalaisoikeuksiasi, sinun on hyvä tietää, mitä julkisuusperiaate merkitsee:

Kaikilla, sekä Ruotsin että muiden maiden kansalaisilla, on oikeus tutustua viranomaisten ja hallintoelimien hallussa oleviin yleisiin, julkisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin.

Tarkoituksena on, että pääset näkemään ja tarkistamaan, miten poliitikot ja virkamiehet hoitavat Degerforsin kuntaa. Tällä tavoin sinulla on myös mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Tämä oikeus on ollut voimassa Ruotsissa periaatteessa jo vuodesta 1766 lähtien ja se on yksi demokraattisen yhteiskuntamme tärkeimmistä, pilareista.

Mitä yleiset asiakirjat ovat?

Asiakirjoiksi lasketaan kaikki, mikä sisältää jonkinlaista tietoa. Tavallisesti kyseessä on kirje, pöytäkirja, päätös ym. Mutta asiakirjoja ovat myös esimerkiksi sähköpostiviestit, video- tai äänitallenteet.

Kunnallinen asiakirja voi olla yleinen tai ei yleinen. Esimerkiksi virkamiesten sisäinen työmateriaali ei kuulu yleisiin asiakirjoihin.

Lain mukaan asiakirja on yleinen, jos kunta on vastaanottanut tai laatinut sen ja se on kunnan hallussa. Yleiset asiakirjat voivat olla joko julkisia tai salassa pidettäviä eli salaisia asiakirjoja.

Kaikki yleiset asiakirjat, joita ei ole julistettu salaisiksi, ovat julkisia. Tämä merkitsee sitä, että kuntalaisilla on oikeus lukea ne.

Mitä salassapito merkitsee?

Päivittäisessä puheessa kutsumme ”salaisiksi asiakirjoiksi" niitä asiakirjoja, jotka on julistettu salassa pidettäviksi. Salassapidon tarkoituksena on esimerkiksi suojata yksilön henkilökohtaista integriteettiä esimerkiksi sosiaalipalveluun liittyvissä asioissa.

Salassapitolaissa säädetään, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä. Tämä merkitsee sitä, että Degerforsin kunta määrittelee lain perusteella, mitkä ovat salassa pidettäviä tietoja. Vaikka kirjoittaisit kuntaan lähettämääsi kirjeeseen merkinnän "salainen" tai "luottamuksellinen", kirje ei kuitenkaan ole salassapidettävä asiakirja, jollei laki salli sitä.

Missä asiakirjoja säilytetään?

Kunnan (ja kaikkien muidenkin julkisten hallintoelimien) on rekisteröitävä, säilytettävä ja arkistoitava yleiset asiakirjansa. Asiakirjat on arkistoitava niin, että ne ovat helposti löydettävissä. Yleensä kunnan kirjaajat merkitsevät asiakirjat kunnan diaariin, joka tavallisesti on yleinen, julkinen asiakirja.

Degerforsin kunnan pyrkimyksenä on saattaa asiakirjat saataville internetin kautta.

Kuinka pian saan asiakirjat luettavaksi?

Lain mukaan yleiset, julkiset asiakirjat on luovutettava luettavaksi ”viipymättä”. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että saat asiakirjan luettavaksi välittömästi kun käyt kunnassa henkilökohtaisesti pyytämässä sitä. Jos tilaat materiaalin puhelimitse tai kirjeitse, asiakirjojen saaminen saa kestää enintään kaksi päivää.

Saanko ottaa asiakirjat mukaani kotiin?

Et saa, mutta saat lukea asiakirjat paikan päällä ja palauttaa ne luettuasi. Voit myös kopioida ne käsin tai pyytää saada niistä kopiot mukaasi. Kunkin kunnan kunnanvaltuusto päättää, kuinka suuri maksu asiakirjojen kopioinnista peritään.

Voinko saada asiakirjoja sähköpostitse?

Kunta ei ole velvollinen lähettämään asiakirjoja sähköpostitse.

Voit olla nimetön

Lain mukaan voit pysyä nimettömänä, kun pyydät nähtäväksesi yleisiä, julkisia asiakirjoja. Sinun ei myöskään tarvitse selvittää, miksi haluat nähdä asiakirjat. Kenelläkään ei ole oikeutta kysyä sinulta siitä, mikäli asiakirjat eivät ole salassa pidettäviä.

Voit valittaa

Jos sinua kielletään saamasta jotakin asiakirjaa luettavaksi, sinun on lain mukaan saatava tästä kirjallinen päätös kunnan viranomaiselta. Jos kunta on mielestäsi toiminut väärin, voit valittaa päätöksestä kamarioikeuteen.

Jos asiakirjan luovuttaminen mielestäsi kestää liian kauan, voit valittaa tästä oikeusasiamiehelle.

Lisää ajateltavaa

Myös yksityishenkilön kunnalle lähettämät kirjeet, faksit, sähköpostiviestit jne. ovat julkisia asiakirjoja ja muiden luettavissa.

Julkisuusperiaatetta ei voi kiertää lähettämällä kunnallista asiaa koskevia kirjeitä virkamiehen tai kunnallisen luottamushenkilön kotiosoitteeseen. He ovat joka tapauksessa velvollisia huolehtimaan siitä, että kunnan kirjaaja merkitsee kirjeet diaariin.

Till toppen av sidan