Att mäta det omätbara inom folkhälsa och barnkonvention

Jämförelsenätverket är ett samarbete mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter och forskning angående kvalitet, nyckeltal och jämförelse inom områdena folkhälsa och barnkonvention.

Jämförelser med andra kommuner

I takt med en allt mer ansträngande ekonomi för den offentliga sektorn ökar kraven på att tilldelade medel används till rätt saker och på ett effektivt sätt.
För att lättare kunna mäta och utvärdera hur väl vi lyckas krävs det att vi hittar bra sätt att mäta kvalitet inom områdena folkhälsa och barnkonvention. Allt viktigare har det också blivit att i nästa steg kunna jämföra sig med andra kommuner utifrån dessa kvalitetsmått. Genom samtal, erfarenhetsutbyte och analyser bör vi kunna komma lite närmare någon slags sanning än de verktyg vi är hänvisade till idag. Att tillsammans utgå från det nationella, regionala och lokala för att hitta indikatorer som samspelar och hänger ihop och som kan användas för jämförelser i praktiken.

Tvärsektoriella nätverk

För att sprida resultaten kommer befintliga nätverk att nyttjas, så som tvärsektoriella nätverk för folkhälso- och barnkonventionsfrågor samt de politiska nämnderna i kommunerna. Externt kommer resultaten spridas via samverkansparterna i nätverket, via lokalt anknutna folkhälsokonferenser och partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.