Fakta om Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft i Sverige 2 september 1990. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionens text

Kortfakta om Barnkonventionen

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Enligt barnkonventionen är alla barn rättighetsbärare. Skyldigheter regleras i lagstiftningen. Barnkonventionen kom till som extra skydd för barn upp till 18 år. Det ger barn rätt till liv och utveckling och rätt att kunna vara delaktiga i frågor som berör dem.

En klok person, Alice Miller, har sagt att barndomen inte är den kortaste perioden av vårt liv utan snarare den längsta, eftersom vi bär med oss den hela livet. Därför är barnkonventionen så viktig.

Prata om barnkonventionen och gå igenom dess innehåll.

Barnkonventionen som lag

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag 1 januari 2020. Hela namnet på lagen är Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen svensk lag - SKRlänk till annan webbplats

En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas - Regeringskanslietlänk till annan webbplats

Till förtroendevalda: Barnkonventionen svensk lag 2020 - SKRlänk till annan webbplats

Barnkonventionens fyra grundprinciper

Fyra av barnkonventionens sakartiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När vi läser alla övriga artiklar ska vi läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”.

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Perspektiv inom Barnkonventionen

Olika perspektiv inom barnrätt

När vi pratar om frågor som rör barnrätt behöver vi tänka på vilka begrepp vi använder. Vet du skillnaden mellan barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv?

Barnperspektiv
Någon vuxen uttalar sig om något som rör barn.

Barnets perspektiv
Ett eller flera barn som uttalar dig om något.

Barnrättsperpektiv
Att hålla sig till artikel 2, 3, 6 och 12 som är de grundläggande principerna i barnkonventionen.

Filmklipp om de olika perspektiven - SKRlänk till annan webbplats

Skrift om barnrättsperspektivlänk till annan webbplats - SKR

Barnets bästa

Barnkonventionen - för barnets bästa!

Barnets bästa ska vara i främsta rummet. Det innebär att vi vuxna ska lyssna på barn och respektera deras synpunkter. Se dina och andras barn. Låt barnen känna att de och deras tankar är värdefulla, var en klok vuxen eller kompis. Artikel 3 i barnkonventionen slår fast att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. För att ta reda på vad barnets bästa är behöver barnets bästa prövas.

Prövning av barnets bästalänk till annan webbplats - Barnombudsmannen

Prövning av barnets bästa - verktyg för styrning och ledninglänk till annan webbplats - SKR

Barnkonsekvensanalyslänk till annan webbplats - SKR

Exempel barnkonsekvensanalyslänk till annan webbplats - Degerfors och Karlskoga kommuner

Länkar om barnkonventionen

Styrdokument för barnkonventionen

Förverkliga barnets rättigheter i budget

Till toppen av sidan