Degerforsmodellen

I Degerfors kommun finns möjligheten att nyttja den lilla kommunens fördelar med korta beslutsvägar, god personkännedom mellan verksamheter och därmed ett lättarbetat kontaktnät.

Det finns ett stort personligt engagemang från personal som jobbar i familjers och barns närhet inom både riktat och generellt arbete. Och en vilja av att samverka för barnets och familjens bästa.

Samverkan formaliseras genom en överenskommelse om samverkan mellan skola, socialtjänst, folkhälsa, polis och hälso- och sjukvård. Samverkansöverenskommelsen är den gemensamma plattformen med prioriterade mål, grund för samverkan samt ett förtydligande av organisation och samverkansformer.

Degerforsmodellen bygger på kraften att verka tillsammans.

Utgångspunkter för samverkan i Degerforsmodellen

  1. Strukturella förutsättningar för samverkan
  2. Respekt och förståelse
  3. Samspel mellan olika parter

Bygger på forskning av Berth Danemark, Örebro Universitet.

Degerforsmodellen är en generell familjestöd -och samverkansmodell. Tanken med Degerforsmodellen är att utifrån de befintliga arenor som finns samverka för att ge alla föräldrar i Degerfors möjlighet att bli stärkta i sitt föräldraskap och för att stötta upp barnen så de har ett gott liv som följer det enskilda barnets utvecklingslinje. Degerforsmodellen inbegriper det familjestöd som når alla föräldrar i Degerfors kommun, men även det stöd som enskilda föräldrar kan få utifrån ett speciellt behov.

Målgrupp för arbetet med Degerforsmodellen är Degerforsfamiljer med barn 0-20 år och modellen består av flera aktörer som jobbar med barn, unga och familjer i kommunen. Grundtanken är att det stöd som ges till föräldrarna blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina perspektiv och utgångspunkter. Arbetet med Degerforsmodellen finns omnämnt i den nationella föräldrastödsstrategin ”En vinst för alla” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den röda tråden i Degerforsmodellen kan beskrivas som en cirkel.

Backa barnet

Backa barnet är en del av Degerforsmodellens samverkan och innebär ett gemensamt språk och gemensamma verktyg för att ge stöd till barn och unga och deras familjer. I juni 2023 ingick Degerfors kommun en formaliserad samverkan med polisen och Region Örebro län samt nationellt processteam för Backa barnet. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med modellen under Backa barnet.

Samverkansprojekten TABB och TSI

Under 2020 inleddes ett nära samarbete med Region Örebro län i projektet Tillsammans för alla barns bästa, i dagligt tal TABB. Utgångspunkten är att utveckla arbetet med tidiga och samordnande insatser utifrån psykisk hälsa med utgångspunkt från GIRFEC – Skottlandsmodellen. I samverkansprojektet är målgruppen barn och unga i förskoleklass till årskurs 6 samt deras familjer, utifrån befintligt samarbete i Pinocchio. I och med projektet är målsättningen att utöka den nära samverkan runt barn och familj utöver skola/elevhälsa och socialtjänst att även innefatta Hälso- och sjukvård. Projektet pågår under 2020 – 2023 och är ett av tre pilotprojekt i länet.

Degerfors är även antagna som en av de nationella projektkommunerna i den nationella satsningen Tidiga och samordnande insatser, kallat TSI. Degerfors har ingått i samverkan sedan 2018 men skickade in en ansökan om fortsatt projektarbete 2020 som beviljades 2021. I arbetet inom TSI-projektet ska närmre samverkan initieras i samverkansformen SIG. Målsättningen är att bygga upp fungerande samverkansformer runt ungdom och familj mellan nuvarande samverkansverksamheter skola/elevhälsa, socialtjänst, polis för att även inkludera hälso- och sjukvården. Projekten pågår efter förlängning fram till juni 2023.

Läs mer på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjeguiden

Familjeguiden är en tjänst där föräldrar, anhöriga kan guidas för att få svar på en fråga eller kontakt med en verksamhet.

Till toppen av sidan