Covid-19

Här har vi samlat användbar information som berör covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt. På Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allmänna tips och råd om covid-19.

Läget i länet

Region Örebro Län uppdaterar löpande hur många konstaterade fall det finns i kommunerna i regionen. Läs mer på Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dagligt uppdaterad statistik från, regionorebrolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning i Örebro län - covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller från 20 januari

Justerad omfattning av förhållningsregler
Följande symptomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola.

 • Vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos 3).
 • Personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna.
 • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerade åtgärder.

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

Återgång till arbete, skola eller motsvarande är möjligt efter fem dagar

 • Förhållningsregeln om att stanna hemma för den som har covid-19 ändras till minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig helt återställd.
 • Även den som inte testats ska stanna hemma i minst fem dagar. De två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig helt återställd.
 • Förskolebarn ska även fortsättningsvis stanna hemma vid nytillkomna symptom och kan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet när barnet är friskt och har ett gott allmäntillstånd.

Testning prioriteras till där den gör mest nytta

 • Vid medicinska behov.
 • Inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
 • Personer med symptom vars arbete kräver fysisk närvaro samt elever i grund- och gymnasieskola och motsvarande skolformer.

Den som har symptom och tagit ett självtest (antigentest)

 • Positivt svar behöver inte följas upp med ett PCR-test.
 • Vid negativt provsvar stanna hemma i minst fem dagar eller tills du känner dig frisk.

Ytterligare skyddsåtgärder inom vissa verksamheter rekommenderas

 • Verksamheter inom vård och omsorg rekommenderas att vidta riskreducerande åtgärder då smittspridningen är hög. Till exempel screening med antigentester (inklusive självtester).
 • Screening med självtester kan också vara relevant tilläggsåtgärd på andra arbetsplatser för att minska risken för smittspridning.

Vid hög frånvaro kan fjärr- och distansundervisning bli nödvändig

 • Barnets bästa ska beaktas i varje fall där fjärr- eller distansundervisning övervägs.
 • Om en stor andel elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning i skolan kan fjärr -eller distansundervisning vara nödvändig för att undervisning ska kunna ske.
 • Gäller samtliga årskurser i grundskolan och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.
 • Det är alltid skolans huvudman som beslutar om övergång till fjärr- eller distansundervisning.

Särskilda råd till ovaccinerade

 • Du som inte är vaccinerad löper ökad risk för svår covid-19.
 • Därför bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig.
 • Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas.

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.

Allmänt råd om att hålla avstånd

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 65 år och äldre.

 • Var fortsatt uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra vid misstanke om covid-19
 • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
 • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Allmänna råd om arbete hemifrån

 • arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • anpassa arbetstiden för att kunna resa i andra tider än i rusningstrafik.
 • hålla avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.


Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Vid symtom på luftvägsinfektion som till exempel snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla behöver barnet stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd, samt varit feberfritt ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar vissa, lindriga symtom.

 • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
 • Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller din ordinarie vårdcentral.
 • I samband med smittspårning kan andra rutiner förekomma.

Små barn är ofta förkylda

Barn i förskoleåldern blir oftare förkylda än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19.

Barn har ofta lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på covid-19. Då behöver de inte vara hemma från förskolan. I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de skickar hem barnet.

Det är viktigt att de som har besvär med astma och allergi inte drabbas av mer frånvaro än andra från förskola och skola. Ibland kan det i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar efter medicinering för pollenallergi. Även under hösten kan barn ha besvär av pollenallergi. Det är viktigt med en öppen dialog mellan föräldrar och förskola kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi.

Så länge bör elever i grundskola eller gymnasium stanna hemma

Om inget prov tagits – grundskolan

För barn i grundskolan inklusive förskoleklass rekommenderar vi testning vid symtom på luftvägsinfektion, såsom covid-19. Om barnet inte testas för covid-19, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn. Vid symtom behöver barnet stanna hemma tills det blivit friskt och har ett gott allmäntillstånd, samt varit feberfritt ett dygn. Barnet kan sedan gå tillbaka till skolan och annan verksamhet även om det har kvar vissa symtom.

Beroende på barnets ålder bedömer du som vårdnadshavare när ditt barn kan gå tillbaka till skola eller fritidsaktiviteter.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Om inget prov tagits – gymnasieålder

Om inget prov har tagits, trots symtom på covid-19 behöver du som är i gymnasieåldern, precis som vuxna, stanna hemma i minst sju dygn. Om sju dygn har gått sedan du blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd kan du gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om vissa symtom finns kvar. Detta baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Om någon i hushållet har bekräftad Covid-19

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

Följande symptomfria hushållskontakter undantas från förhållningsregeln att inte gå till arbete eller skola.

 • Vaccinerade med en påfyllnadsdos (dos 3).
 • Personer som haft covid-19 under de senaste tre månaderna.
 • Nyckelpersoner i samhällsviktig verksamhet där närvaro är nödvändig för driften, förutsatt riskreducerade åtgärder.

Tiden för att stanna hemma när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar räknat från det att personen i hushållet fick symptom.

Du som inte får/har symtom kan gå tillbaka till den dagliga aktiviteter fem dagar efter det att personen i ditt hushåll testade positivt. Du ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter fem dagar.

Alla i hushållet ska tänka på att:

 • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
 • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).


Hur länge bör jag stanna hemma?

Om du testats positiv för covid-19

Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 bör du vara hemma i minst fem dygn räknat från den dag du fick symtom. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas fem dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst fem dygn sedan insjuknandet.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

Om du testats negativ för covid-19

Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber. Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, skola, förskola eller för annan aktivitet.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Om du har symtom men av någon anledning inte kunnat testa dig, behöver du stanna hemma i fem dygn och de två sista dygnen ska man vara feberfri och känna sig helt återställd. och vara helt symtomfri i minst 2 dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet fem dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan