Enskilt avlopp

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunens bygg- och miljönämnd. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet.

Vilka bestämmelser gäller för enskilda avlopp?

Vill du anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Ska du ändra en befintlig anläggning ska detta anmälas till samma nämnd.

Anläggande av anläggningen för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) är anmälningspliktigt. Anmälan och ansökan ska göras innan anläggningarna byggs. Anmälan och ansökan görs på samma blankett och finns i blankettarkivet på hemsidan.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen ut en avgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Godkänd anläggning

En godkänd avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Det finns olika typer av efterföljande rening, till exempel infiltration, markbädd eller minireningsverk.

Varför åtgärda mitt dåliga avlopp?

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Bygg- och miljönämndens roll är inte att ge förslag på val av teknik eller typ av anläggning. Utan nämndens uppgift är att pröva ansökningar och granska anmälningar samt ge råd och vägledning.