Pågående planärenden

Granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för Västra Möckelnstranden – Degerfors-Kvarntorp 1:26 och del av 1:2 finns tillgängligt för granskning 17 juli – 18 augusti 2020.

Planområdet är beläget längs Västra Möckelnstranden, inom ett område som benämns Kvarntorp, i norra utkanten av Degerfors tätort. Syftet med den nya detaljplanen är att reglera ett nytt läge för allmän gata fram till fastigheterna Kvarntorp 1:26 och 1:25. Planområdet ligger inom strand­skydds­zonen varför strandskyddet i tillbörliga delar upphävs inom ramen för planläggningen.

Planhandlingarna finns nedan samt på biblioteket i Degerfors (Folkets hus) och i Nämndhusets entré (Torget, Degerfors).

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 18 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.