Pågående planärenden

Antagande av detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk är nu på väg till kommunfullmäktige för antagande.

Planområdet är beläget nästan längst ut på Degernäsudden i norra delen av Degerfors tätort. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt vattenverk. Vid placeringen och utformningen av byggnad och anläggningar ska hänsyn tas till värdena i den omgivande miljön.

Samråd genomfördes 11 juli – 27 augusti 2018. Därefter kompletterades planförslaget och var utställt för granskning på biblioteket samt på nämndhuset i Degerfors under tiden 9 – 30 oktober 2018. Planhandlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.

I granskningsutlåtandet har yttranden inkomna under granskningstiden sammanställts och kommenterats.

Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen och ska därför antas av kommunfullmäktige.

Ärendet planeras tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde 17 december 2018.