Pågående planärenden

Förslag till ändring av detaljplan för del av Stora Valla 26:2 har funnits tillgängligt för granskning 1 – 17 juni 2022.

Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Kommunstyrelsen föreslås anta ändringen av detaljplanen 2022-09-06.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att öka högsta tillåtna byggnadshöjd för att möjliggöra byggande av en ny åskådarläktare på Stora Valla Idrottsplats.

Handlingar finns nedan samt på kommunens kansliavdelning.

Till toppen av sidan