Sopning av gator

I år planerar vi att starta gatusopning av våra gator vecka 14. Vår ambition är att det ska vara klart i månadsskiftet maj/juni. En förutsättning för att lyckas med tidplanen är att vintern släpper taget.

I år (2022) vårsopar vi enligt följande turordning:

Bruket, Jannelund, Kanada, Stora Valla, Ramshöjden, Hästhagen, Kvarnberg, Karlshagen, Agen, Svartå, Åtorp, Strömtorp, Mölle, Ängebäck och Bossåsen.

Det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs, annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet, nedskräpande föremål och sand från gångbaneutrymmet

Vad händer med sopsanden?

Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.

Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.

Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.

Till toppen av sidan