Gata, park och trafik

Information om kommunala gator, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

På kommunens gator ansvarar Serviceförvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t.ex. vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Serviceförvaltningens parkavdelning ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gräsytor, lekplatser, planteringar samt badplatser. Vidare så sköter man om kommunens närskog och skogsmark i samarbete med en extern entreprenör.

Gällande lokala trafikföreskrifter samt övriga trafikfrågor såsom parkeringstillstånd, farthinder med mera hanteras av kommunens Bygg- och Miljöförvaltning.

Till toppen av sidan