Mål 2019

Målen för kultur- och utbildningsnämnden ska under år 2019 vara:

Attraktivitet

  • Erbjuda en tillgänglig förskola med god kvalitet.
  • Vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra arbetsmiljö.
  • Möjliggöra för alla invånare att utöva, uppleva och ta del av olika kultur- och konstformer.

Kvalitet i verksamhet och service

  • Alla elever ska vara behöriga till nationellt program på gymnasiet.
  • Alla elever ska lägst nå godkänt i samtliga ämnen.
  • Erbjuda en förskola med hög kvalitet inom föreskriven tid.

Integration

  • Biblioteket ska vara tillgängligt och berikande för alla oavsett ålder, funktionsvariation eller språk.
  • Fritidsgården ska vara en öppen verksamhet där alla ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka sin fritid med vuxenstöd.

Kommunfullmäktige har beslutat vilka utvecklingsområden som ska prioriteras i kommunen de närmaste åren, dessa är: attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service, samt integration. Kultur- och utbildningsnämnden har knutit an till dessa tre utvecklingsområden i sina mål.