Avgifter

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa att gälla 2020

Degerfors kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. Hur beräkningarna görs framgår av 7§ i förordningen (2001:160). De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Avgifter som tas ut blir högre för de brukare som har en månadsinkomst från 47 490 kr, som är inkomsttak för 2019, till 49 280 kr som är nytt inkomsttak per månad och avser 2020. Då Degerfors kommun tillämpar förskottsbetalning kommer ändringen att slå igenom för våra brukare på den faktura som ska betalas 19-12-31 och som avser januari månad.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Skriv tabellbeskrivning här

FörskolaAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

3 %

1 478 kr

Barn 2

2 %

986 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Skriv tabellbeskrivning här

FritidshemAvgiftstak*


Dock högst...

Barn 1

2 %

986 kr

Barn 2

1 %

493 kr

Barn 3

1 %

493 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 49 280 kr.

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning (2011:678).