Nationell patientöversikt (NPÖ)


bättre överblick, ännu bättre vård

Degerfors kommun tillämpar Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för våra legitimerade sjuksköterskor och arbetsterapeuter att få ta del av dina uppgifter.
    

    All vård av brukare/patienter journalförs. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård. Patientdatalagen ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att över organisationsgränser, till exempel mellan landsting och kommuner, ta del av patientjournaler genom så kallad sammanhållen journalförning.

    Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos Örebro läns landsting.

   Personal som har en patientrelation till dig, ett behov av information om dig och har ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. All hälso- och sjukvårdpersonal har tystnadsplikt. Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i en sammanhållen journalföring mellan olika vårdgivare kan du begära att de spärras. Du ansvarar själv för att informera personalen om att du vill spärra. Ångrar du dig kan du säga till att spärren ska bort. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra uppgifter om dina barn.

Spärrning av din journal utförs hos Örebro läns landsting på
telefonnummer: 019-602 10 01.

    För att NPÖ ska kunna användas krävs hög säkerhet för sekretess och spårbarhet av informationen. All hälso- och sjukvårdspersonal som får tillgång till informationen måste kunna identifiera sig med eTjänstelegitimation. Det finnas en kontrollfunktion för användningen av NPÖ.

    Bakgrunden till NPÖ är behovet av effektiva verktyg som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till kritisk patientinformation över organisationsgränserna. NPÖ är den första av flera sådana landstingsgemensamma eHälso-lösningar och en plog för utvecklingen av de säkerhetslösningar och den infrastruktur som krävs. När fler kan ta del av samma information skapas en mer effektiv och säker vård.

 NPÖ leder till:

  • Samordning och samplanering av vårdinsatser underlättas mellan vårdgivare. Förebyggande arbete underlättas.
  • Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av brukaren/patienten och insatser kan sättas in i tid. Risk för felbehandlingar minskas.
  • Bättre beslutsunderlag skapas för diagnos, behandling och uppföljning.
  • Ökad effektivitet i form av att brukare/ patient inte behöver upprepa vårdhistorik. Minskar risk för att prover eller undersökningar görs flera gånger.
  • Ökat inflytande. Brukaren/ patienten måste ge sitt samtycke till åtkomst till NPÖ. På sikt ska NPÖ även underlätta att patienten får ökad insyn i och inflytande över sin egen vård.

     NPÖ-handledare finns i Degerfors. Dessa kan kontaktas vid funderingar och frågor. Kontakta dem via telefonnummer: 0586-48100 (Kommunens växel).

För mer information om NPÖ
Kontakta kommunens handledare för Nationell patientöversikt
Tel: 0586-481 00 vx.
Ladda ner informationsbroschyrPDF (pdf, 2.6 MB)

eller gå in på:
http://www.inera.se/Vardtjanster/NPO/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
http://www.cehis.se/vardtjanster/npo/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 

    

Senast uppdaterad 2012-12-18
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934