LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag som ger vissa personer med varaktiga och omfattande funktionshinder rätt till olika insatser som ska ge stöd och service. Insatserna ska garantera goda levnadsvillkor för den funktionshindrade. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Vid ansökan om insatser enligt LSS är det kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan. LSS-handläggaren gör en utredning, individuell bedömning och fattar beslut enligt LSS. Om den enskilde är missnöjd med beslutet har denne rätt att överklaga.

För att få en insats måste personen tillhöra någon av LSS tre personkretsar:

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismtillstånd
 • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Insatser

 • Avlösarservice i det egna hemmet är till för att underlätta för anhöriga att delta i egna aktiviteter (dock ej arbete eller utbildning). Avlösarservice kan beviljas som regelbunden insats eller vid akuta behov.
 • Ledsagarservice ska underlätta för personer i vardagliga situationer utanför det egna hemmet till exempel att delta i samhällslivet, besöka vänner, fritidsaktiviteter eller promenera.
 • Kontaktperson är ett icke professionellt stöd. Kontaktpersonens uppgift är ett bryta den enskildes isolering.
 • Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen, under lovdagar samt studiedagar. Korttidstillsyn sker i kommunens fritidsverksamhet.
 • Bostad med särskild service, bor i en egen lägenhet i en gruppbostad
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, kan ske regelbundet eller tillfälligt och sker i familj eller korttidsboende.
 • Daglig verksamhet där man deltar i olika sysselsättningar.
 • Personliga assistenter, arbetar i personers egna hem.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Hur du ansöker om insatsöppnas i nytt fönster

Kontakter

T.f. Verksamhetschef
Karoline Larsson
Tel: 0586-481 41

Handläggare
Karolina Jansson
Tel: 0586-481 19

Postadress
16 Omsorgen om Funktionshindrade
693 80 Degerfors

Besöksadress
Slingan 6
Degerfors

Relaterat

Senast uppdaterad 2016-04-15
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934