IOR Individuell Omsorg med Respekt

Vad är IOR
IOR är en samarbetsform för barnet. Det sker genom ett samarbete mellan föräld­rar/vårdnadshavare, försko­lan och socialtjänsten för barn som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Samarbetet riktar sig till de vuxna runt omkring barnet.


Vad är normbrytande bete­ende

Normbrytande beteende är ett beteende som på olika sätt bryter mot rådande normer och regler i den miljö som barnet befinner sig i t. ex för­skolan, inom familjen och på fritiden. Det kan handla om trots, ilska, avsaknad av rädsla, överaktivitet, koncent­rationssvårigheter, svårigheter med kamrater samt undvikan­de av socialt samspel. Det finns också skyddande fakto­rer som motverkar de norm­brytande beteendena. Exem­pel på dessa är fungerande förskole anknytning, goda kamratrelationer samt föräld­rars ork och engagemang. IOR ska arbeta med att stärka det som fungerar och minska det/de normbrytande bete­endena.

Forskningen visar att ju snabbare vi ”tar tag” och arbetar med dessa beteenden, ju större är chansen att vi lyckas ”bryta dem”.

Förutsättningar för IOR-sam­arbete

För barn som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende i förskolan kan en utvecklingsplan upprättas. Den görs i dagsläget av för­skolepersonalen/specialpeda­gogen och diskuteras och förankras därefter med för­äldrarna. Den har sin utgångs­punkt i fem utvecklingsområ­den; den sociala, den språk­liga, den motoriska, den emotionella och den kogni­tiva. Utifrån dessa områden arbetar förskolan med att organisera och anpassa verk­samheten utifrån barnets spe­cifika utvecklingsbehov.

Förutsättningen för att ett IOR-samarbete ska inledas är att en utvecklingsplan är upp­rättad. Om det vid uppfölj­ningen efter tre månader visar sig att ingen förändring för barnet har kommit till stånd kan arbetssättet IOR föreslås. 

Arbetsmetoden inom IOR

Förskollärare och föräldra­vägledare arbetar på uppdrag av föräldrar/vårdnadshavare.

Om IOR samarbete inleds utarbetas en ny gemensam utvecklingsplan. Ett parallellt arbete kommer att ske samti­digt i förskolan och i hemmet. Utgångspunkt för arbetet är den nya gemensamma ut­vecklingsplanen.  Arbetet ska rikta sig till de vuxnas bemö­tande och arbetsmetoder (både i förskolan och i hem­met). De utvecklingsområden som IOR utgår ifrån är: den sociala, den emotionella och den kognitiva utvecklingen.

Personalens förhållningssätt inom IOR vilar på Vägle­dande samspel (ICDP) vilket syftar till att utveckla och aktivera ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Väg­ledande samspel grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Detta förhållningssätt ska vara ut­gångspunkten för de konkreta arbetsmetoder som ska an­vändas.

Omfattningen av arbetet, tid och innehåll, bestäms i sam­råd med föräldrar­na/vårdnadshavarna.

Kontakt

Om du är intresserad och vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta någon av oss:

Annette Gadde
specialpedagog
Tel: 0586-482 84

Kerstin Nilsson
socialsekreterare
Tel: 070-664 83 73

Senast uppdaterad 2017-02-22
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934