Barns behov i centrum (BBiC)

Socialtjänsten I Degerfors kommun arbetar enligt BBiC-modellen. Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn och ungdomar.
Barnets grundläggande behov ska vara utgångspunkten för allt socialt arbete och barnets behov ska fångas upp och bedömas utifrån sju behovsområden.

Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av barnet.

Uppföljningen av insatser ska förbättras. För barn som är placerade i familjehem eller på institution ska uppföljningen ske i form av uppföljningsmöten. Den övergripande fråga som uppföljningen ska ge svar på är: klarar samhället av att ge barnet samma vård som det kan förväntas av föräldrar när barnen bor hemma?

BBIC är ett enhetligt system för dokumentation och uppföljning som alla kommuner i landet kan få tillgång till. Dokumentationssystemet i BBIC är heltäckande och ger stöd åt socialsekreterarna i deras arbete. Systemet består av en serie formulär som följer hela ärendegången; från anmälan/ansökan, utredning till uppföljning av insatser.

Dokumentationen blir mer strukturerad och bättre underbyggd. Det underlättar möjligheterna att följa upp insatser. Barnet och föräldrarna ska fortlöpande få ge sin syn på och kommentera innehållet i all dokumentation. Barnets syn ska särskilt beaktas. BBIC har sina rötter i England men har anpassats till svenska förhållanden av Socialstyrelsen tillsammans med sju projektkommuner/kommundelar. Barn och unga som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som alla andra barn i samhället

Kontakt
Verksamhetschef
Individ -och familjeomsorgen
Marina Lichterman
Tel. 0586-482 45

Socialsekreterargruppen/barn & familj
Tel. 0586-481 00 vx.

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Senast uppdaterad 2011-02-28
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934