Degerfors kommun

Familjeguiden

Information och kontaktuppgifter till resurser och verksamheter knutna till Familjeguiden.

PINOCCHIO – för barn med normbrytande beteende

I Degerfors kommun finns Pinocchio. Det är en arbetsmodell som finns till för barn i åldern 6-12 år som uppvisar ett normbrytande beteende. Normbrytande beteende kan innebära både aggressiva, utagerande beteenden och icke-aggressiva normbrytande beteenden. Det kan handla om trots, ilska, avsaknad av rädsla, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, svårigheter med kamrater, eller beteenden så som att bryta mot föräldrars regler, snatta, stjäla saker och vandalisera.

Arbetetet sker i samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst och är en form av tidigt förebyggande arbete. Barnen är i fokus för arbetet men arbetet riktar sig till de vuxnas bemötande och arbetsmetoder (både i skolan och i hemmet). Målet är att skapa en miljö och ett samspel i hem och skola som är optimal för de barn som uppvisar normbrytande beteende. Parallellt arbete sker alltså i skolan mellan barn och pedagoger och i hemmet mellan föräldrar och föräldravägledare. Omfattningen av arbetet, tid och innehåll, bestäms i sam­råd med föräldrar­na/vårdnadshavarna.

Personalens förhållningssätt inom Pinocchio vilar på Vägle­dande samspel (ICDP) vilket syftar till att utveckla och aktivera ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Väg­ledande samspel grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande. Detta förhållningssätt ska vara ut­gångspunkten för de konkreta arbetsmetoder som an­vänds.

Kontakt och information:

Fritidspedagog Magnus Jacobsson, 0586-48376, magnus.jakobsson@edu.degerfors.se

Förskollärare Anita Andersson, 
anita.andersson@edu.degerfors.se

Specialpedagog Ninni Påhlsson, 
ninni.pahlsson@degerfors.se

eller
Föräldravägledare:
Kerstin Nilsson, 0586-48474, kerstin.nilsson@degerfors.se
Ann-Cathrin Axelsson, 0586-48329, anki.axelsson@degerfors.se


Ungdomspolisen


Polisen har en viktig roll i det långsiktiga och förbyggande arbetet för barn och unga. I kommunerna finns en polis som arbetar med just detta arbete. Polisens fokus är att finnas som bollplank, ge råd och stöd och stärka föräldrars gränssättande gentemot sina barn. Polisen kan finnas med som stöd för familjen i enskilda samtal eller gruppsamtal utifrån behov som uppstått. Polisen kan också delta för information och kontakt vid olika föräldramöten i skolorna.
Ungdomspolisen arbetar främst med ungdomar från skolår 7 och uppåt samt deras föräldrar, och skräddarsyr arbetet utifrån behoven som finns. Samverkan sker med bl.a. socialförvaltningarna och skolan.
Kontakt och information:

Polis:
Andreas Pettersson
andreas.pettersson@polisen.se
Tel: 010-5673912


Specialpedagog i förskolan


Specialpedagogen i förskolan jobbar både med förebyggande och åtgärdande arbete för barn i åldern 1 – 6 år. Specialpedagogen har som övergripande uppgift att undanröja hinder i barns lärande så att alla barn ges möjlighet att utifrån egna behov och förutsättningar utvecklas så lång som möjligt. Specialpedagogen arbetar tillsammans med förskolepedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn. Arbetet med de barn som är i behov av särskilt stöd sker alltid i samarbete med föräldrarna.

Specialpedagogens uppdrag är bland annat att:

  • Tillsammans med pedagogerna identifiera och kartlägga de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd
  • Ge pedagogerna specialpedagogisk handledning och konsultation
  • Samarbeta med föräldrar genom råd, stöd och handledning
  • Ha kontakt med habilitering, logoped, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri m.fl.
  • Ansvara för uppföljning av de barn som är i behov av särskilt stöd

Du kan ta kontakt med specialpedagog Annette Gadde via kommunens förskolor eller via nedanstående kontaktuppgifter om du har frågor och funderingar kring små barns lärande och utveckling.

Kontakt och information: Specialpedagog Annette Gadde
070-554 80 83 Annette.gadde@degerfors.se

Steget

Steget är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller har en psykisk sjukdom. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Verksamheten är uppdelad i åldersgrupper och bedrivs terminsvis på fritiden efter skolans slut.  Grupperna träffas på Slingan 4 och verksamheten är kostnadsfri. Föräldrarna ska ge sitt samtycke till att barnen deltar i verksamheten. Syftet med STEGET är att ge barnen möjligheter:

  • Att träffa andra barn som lever under samma livsvillkor.
  • Att förstå vad missbruk/psykisk sjukdom är
  • Att bli sedd och kunna sätta sig själv i centrum.
  • Att sätta ord på sina känslor.

Kontakt och information:
Helena Lindqvist Tel: 0586 48377, mob: 073 9204377 helena.lindqvist@degerfors.se  
Ulla Pedersen Werner mob: 070 2895643 ulla.pedersenwerner@degerfors.se

Social insatsgrupp

Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och folkhälsa

Social insatsgrupp innebär att genom samverkan arbeta förebyggande med ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla en destruktiv livsstil. Målen med social insatsgrupp är:

• Ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskola, högskola och universitet
• Ökat stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
• Att motverka rekrytering och underlätta avhopp från en kriminell livsstil
• Ökad strukturerad samverkan mellan förvaltningar i kommunen samt externa aktörer

Målgrupp för social insatsgrupp är ungdomar från 13 år till de som avslutat gymnasieskolan och som påbörjat en ogynnsam utveckling.

Risken att utveckla en destruktiv livsstil ökar om barnet/ungdomen har någon av följande riskfaktorer:
• Tidigt uppvisar normbrytande beteende
• Skolkar regelbundet
• Presterar dåligt i skolan
• Familj och vänner som begått brott
• Begått brott i ung ålder

På individnivå upprättas en åtgärdsplan för varje ungdom. I planen framgår det vad de olika aktörer kan bidra med.

Eftersom åtgärdsplanen bygger på den unges situation ser insatserna mycket olika ut från fall till fall.

Här är några exempel på vad det kan handla om:
• Socialt stöd via kontaktperson inom socialtjänsten
• En meningsfull fritidssysselsättning genom kultur-och utbildningsförvaltningen
• Motivationshöjande och stöttande åtgärder för att tillgodogöra sig skolundervisning.
”Målet med Social insatsgrupp i Degerfors är bland annat ökad måluppfyllelse i skolan”

Intresserad av att veta mer om Social insatsgrupp? Kontakta någon av oss:

Samordnare:
Jennifer Isaksson
Tel: 0586-48127
jennifer.isaksson@degerfors.se

Jamal Bayazidi
Tel: 0586-48440
jamal.bayazidi@degerfors.se

Kurator Stora vallaskolan:
Inger Hansen
Tel:0586-48263,
inger.hansen@degerfors.se

Kurator Möckelngymnasiet Degerfors:
Caroline Jannerlund
Tel: 0586-61781,
caroline.jannerlund@karlskoga.se

Polis:
Maria Erngren
Tel: 010-5673912


Sidan uppdaterad 2017-10-10