Försörjningsstöd

"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt". (Utdrag ur 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.)

Försörjningsstöd det som tidigare kallades socialbidrag omfattar dels ett schablonbidrag (riksnorm), dels bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter.

Riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster skall täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnomen bestäms av regeringen och grundas på officiella prisundersökningar. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska kostnader beräknas till ett högre belopp. Finns det särskilda skäl får socialtjänsten också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå.

Rätten till ekonomiskt bistånd omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och fackavgift. Man skall genom biståndet ha en skälig levnadsnivå.

Socialnämnden måste göra en individuell bedömning av vad som är skäligt. Kommunen bör ta hänsyn till den sökandes faktiska kostnader och jämföra med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.
Det är viktigt att tänka på att försörjningsstödet påverkas av hela hushållets samlade inkomster och tillgångar.

Man har också möjlighet att ansöka om övrigt bistånd t ex avseende hemutrustning, resor, tandvård som inte är akut, med mera. Beslut gällande försörjningsstöd överklagas med förvaltningsbesvär. Här kan du läsa mer om hur man överklagar ett beslut.öppnas i nytt fönster
Ett avslagsbeslut har man alltid rätt att få skriftligt.

Kontakt

Socialsekreterare/ekonomi
Ansökningar/förfrågningar om
försörjningsstöd och/eller annat
ekonomiskt bistånd

Tel: 0586-481 00 vx
Telefontid vardagar 08.30-09.30

Postadress
15 Socialkontoret
693 80 Degerfors

Besöksadress
Slingan 6, Degerfors

Broschyr och ansökningsblankett

InformationsbroschyrPDF (pdf, 360.2 kB) Till dig som ansöker om ekonomiskt bistånd

Blankett:PDF (pdf, 124.9 kB) Ansökan om ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2017-09-04
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934