Information om hur man överklagar beslut om bistånd

Om du vill överklaga nämndens beslut om bistånd skall detta ske skriftligen.

I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet du önskar. Underteckna skrivelsen. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Skrivelsen skall skickas till:
Degerfors Kommun
Attn: Marina Lichterman
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Skrivelsen skall ha inkommit till socialförvaltningen inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit till socialförvaltningen i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till
socialtjänsten i Degerfors kommun, telefon 0586-48100 vx.

Senast uppdaterad 2014-02-28
Skicka e-post till sidansvarig: Ingmar Ångman
Tillförordnad socialchef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934