Vilka bestämmelser gäller för enskilda avlopp?

Vill du anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ansöka om tillstånd hos bygg- och miljönämnden. Ska du ändra en befintlig anläggning ska detta anmälas till samma nämnd.

Anläggande av anläggningen för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) är anmälningspliktigt. Anmälan och ansökan ska göras innan anläggningarna byggs. Anmälan och ansökan görs på samma blankett och finns i blankettarkivet på hemsidan.

Avgift för prövning

För prövning av tillstånd och handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen ut en avgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Godkänd anläggning?

En godkänd avloppsanläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening. Det finns olika typer av efterföljande rening, till exempel infiltration, markbädd eller minireningsverk.

Varför åtgärda mitt dåliga avlopp?

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Bygg- och miljönämndens roll är inte att ge förslag på val av teknik eller typ av anläggning. Utan nämndens uppgift är att pröva ansökningar och granska anmälningar samt ge råd och vägledning.

Kontaktuppgifter

Inspektör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Meho Efendira
Tel: 0586-482 49, 070-664 82 36


Senast uppdaterad 2017-09-06
Skicka e-post till sidansvarig: Anders Luthman
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934