ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp


Användande av Degerfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare finns sammanställt i föreskriften ABVA.


Från 1 januari 2009 gäller en ny ABVA, allmänna bestämmelser för vattentjänster i Degerfors kommun.ABVA i korthet:

  • Begränsning av vattenleverans
    Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt leveransavbrottinformerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt, t.ex. genom skriftligtmeddelande. Vid en mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genomlokalradion eller via huvudmannens hemsida.Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att minska sin vattenförbrukningefter de anvisningar som huvudmannen lämnar.


  • Vattenmätare Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om inte huvudmannen bestämmer annat.Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Fastighetsägarenska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. Fastighetsägaren är enligt vattentjänstlagen skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna huvudmannen tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfrittdisponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. För dessa åtgärder liksom för avläsning skafastighetsägaren lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren.Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller bytamätaren.


  • Vattenavstängning
    Har fastighetsägare försummat att betala VA-avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen och är försummelsen väsentlig, har huvudmannen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Avstängning kan ske om rättelse inte kunnat åstadkommas genom skriftlig uppmaning och avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa. Fastighetsägaren ska till huvudmannen betala avgift enligt taxa för såväl avstängning som återinkoppling.


Kontankt

Förvaltningschef
Anders Luthman
Tel: 0586-481 86

Relaterad information

ABVA 2009PDF (pdf, 289.1 kB)

Externa länkar

Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934