Översiktlig planering

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell så kallad ÖP- översiktsplan, som ger en helhetsbild av kommunen, dels för kommunens egen planering dels för att vägleda andra myndigheter eller motsvarande. En ÖP ska redovisa:

  • grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras
  • hur kommunen avser att tillgodose redovisade riksintressen och iaktta gällande miljökvalitetsnormer.

En ÖP ska vara kommuntäckande, men ibland arbetar man med fördjupningar eller tillägg. En fördjupad översiktsplan (FÖP) omfattar endast ett geografiskt avgränsat område av kommunen. Ett tematiskt tillägg (TÖP) till översiktsplanen behandlar ett särskilt tema, tex vindkraft, och omfattar hela kommunen.

ÖP, FÖP och TÖP är vägledande dokument. För att åstadkomma bindande regler, måste detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas och antas.

Områdesbestämmelser är i princip en förenklad form av detaljplan, men begränsad att reglera ett fåtal funktioner. De kan t ex användas för att reservera ett visst område för en framtida vägsträckning, att förhindra ytterligare bebyggelse i känsliga områden, att ändra bygglovkrav för t ex ett befintligt industriområde.

Den gällande översiktsplanen för Degerfors kommun hittar du HÄR.

Senast uppdaterad 2016-11-03
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Weiberg
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934