Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan ska göras framför allt vid större förändringar. Beroende på syftet med detaljplanen och förutsättningarna på platsen kan bestämmelserna i den vara mycket detaljerade.

En detaljplan tas fram under en bestämd planprocess som inleds med ett planprogram där utgångspunkter, mål och syfte för planen anges. I detaljplanen anges rättigheter och skyldigheter beträffande markanvändning, t ex var, vad och hur man får bygga. Detaljplanen är juridiskt bindande och antas av Kommunstyrelsen eller av Kommunfullmäktige.

Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplan när det finns ett behov av att reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Detta kan gälla byggnadsareor, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer med mera. 

Planprocessen


Några steg på vägen till en färdig detaljplan
  1. Program Ett program sammanfattar de utgångspunkter som ska ligga till grund för planarbetet.
  2. Planförslag Diskussioner, undersökningar och skisser leder fram till ett förslag till detaljplan.
  3. Samråd Myndigheter, fastighetsägare, boende och intresseorganisationer får säga sina åsikter om förslaget. Samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
  4. Planförslag Mot bakgrund av åsikterna görs eventuella ändringar.
  5. Granskning Förslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor. Skriftliga synpunkter under granskningen sammanfattas i ett utlåtande.
  6. Planförslag Eventuella revideringar utförs och ett slutgiltigt förslag är klart.
  7. Antagande Politikerna i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige antar planen.
Bild på karta
Senast uppdaterad 2013-01-23
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Weiberg
Arkitekt


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934