Planer

Beslut om hur markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning berör de flesta av medborgarna. Besluten innebär ofta stora långsiktiga investeringar och tar våra naturresurser i anspråk. Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får också därigenom ett bättre beslutsunderlag.

Den samlade bedömning om markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden.  Därmed kan bygglovshanteringen förenklas.

Översiktsplanen


Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden.

Detaljplan och områdesbestämmelser


Planläggning för mindre områden kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är kommunen som avgör när och var planläggning behövs.

Medborgarinflytande


En mycket viktig del i planläggningen är medborgarinflytandet. Detta sker genom samråd med de som är berörda - boende, fastighetsägare, intresseorganisationer. Staten representeras av länsstyrelsen. Hanteringen är reglerad i Plan- och bygglagen.

Kontakt

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg
Tel: 0586-481 59
Senast uppdaterad 2018-01-12
Skicka e-post till sidansvarig: Susanna Weiberg
Arkitekt


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934