Bygglov för andra anläggningar

Bygglov krävs för att anordna, inrätta eller väsentligt ändra
  • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
  • upplag och materialgårdar
  • tunnlar och bergrum
  • fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Bygglov krävs inte för en mindre anläggning avsedd för en viss fastighets behov.
  • radio- eller telemaster eller torn. Bygglov krävs inte för en mindre anläggning avsedd för en viss fastighets behov.
  • vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad
  • murar eller plank
  • parkeringsplatser utomhus. Bygglov krävs inte om parkeringsplatsen finns på en fastighet med endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov.
  • begravningsplatser
Bild på en av masterna på Ramshöjden.
Senast uppdaterad 2009-04-01
Kontakt med sidansvarig:  Chr Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934