Bygg- och rivningslov

Här kan du läsa om vad som gäller för bygg- och rivningslov och om du inte blir mycket klokare av att läsa all denna text är du välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi till att förklara det hela!

Generella bestämmelser

Bygglov krävs för att

 • bygga nytt
 • bygga till eller på
 • använda byggnaden för ett väsentligt nytt ändamål
 • för att ändra byggnaden så att det tillkommer ytterligare en bostad eller lokal.

Anläggningar

Det krävs också bygglov för att anordna eller väsentligt ändra ett antal olika anläggningar som t ex campingplatser, upplag och master.
Läs hela listan här

Inom områden med detaljplan

(läs under Handläggning om detaljplan!)
Bygglov krävs för att färga om byggnader eller byta fasad- eller takmaterial. Detta gäller inte en- och tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Bygglov krävs för att göra ändringar som avsevärt påverkar en byggnads utseende och det krävs också för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Bygglovsbefriat vid en- och tvåbostadshus

Observera att det som uppförs ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs berörd grannes medgivande! Får man inte grannens medgivande får man söka bygglov och då avgör bygg- och miljönämnden om grannen påverkas för mycket eller om man kan få bygglov.

Friggebodsåtgärder

 • med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 m från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 m,
 • anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Observera att den sammanlagda arean av bygglovsbefriade skärmtak inte får överstiga 15 m2! Altaner utan tak (trädäck t ex.) är inte bygglovspliktiga och får byggas hur stora som helst så länge man inte kommer upp mer än ca en meter över mark och man inte uppfattar altanen som en tillkommande volym. Observera att inglasade altaner och inglasning av altaner är bygglovspliktigt om inte undantag här nedan gäller!
 • i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra friggebodar vars area tillsammans med andra bygglovbefriade friggebodar inte överstiger 15 m2 och vars taknockshöjd över marken inte är större än 3,0 m. Observera att friggebodar INTE är undantagna från strandskyddsbestämmelserna!

Attefallsåtgärder. Anmälan och startbesked krävs i de flesta fall.

 • Uppförande av en friliggande komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea (den area byggnaden upptar på marken) med högst 4 m nockhöjd.
  Byggnaden kan vara en carport, en gäststuga eller ett förråd, men den kan också vara en komplett bostad (komplementbostadshus) som då ska ha alla funktioner som krävs i en bostad och som ska vara tillgänglig för rörelse-hindrade och isolerad t ex.
  Observera att dessa s k attefallshus INTE är undantagna från strandskyddsbestämmelserna!
 • Tillbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (summan av arean av alla våningsplan mätt till utsida vägg)
 • Tillbyggnad med högst två takkupor
  För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:
 • Inredning av ytterligare en bostad

Det tidigare begreppet "Samlad bebyggelse" motsvaras idag av uttrycket "Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Om det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser och det ändå finns en samling med byggnader räknas området som sammanhållen bebyggelse. Det gamla begreppet samlad bebyggelse motsvaras idag av det något längre "Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
Det handlar ofta om byar som t ex Gärdsbol och Däldenäs och i Degerfors finns ett 20-tal områden som genom beslut i bygg- och miljönämnden klassats som Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs... Länkar till kartor över sammanhållen bebyggelse finns här uppe till höger!

En- och tvåbostadshus utanför den sammanhållna bebyggelse som beskrivs ovan

Ett enstaka hus mitt i skogen utan några grannar ligger säkert utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs... och där får man göra mindre tillbyggnader m m utan bygglov, men eftersom gränsen för denna sammanhållna bebyggelse har stor betydelse när det gäller vad som är bygglovspliktigt eller inte bör man alltid kontakta oss om man är det minsta tveksam.

Observera att det som uppförs ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns, annars krävs berörd grannes medgivande!

Vid en- och tvåbostadshus utanför den sammanhållna bebyggelse som beskrivs ovan får man utan bygglov

 • göra mindre tillbyggnader ( i Degerfors tolkas mindre tillbyggnad som 1/4 av husets totala byggnadsarea dock max 30 m2.
 • uppföra komplementbyggnader (garage, uthus, gäststuga, annan mindre byggnad) eller murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset (komplementbyggnaderna får inte dominera över bostadshuset och i Degerfors har man gjort en lokal tolkning som innebär en gräns på 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea dock max 30 m2. Omedelbar närhet har här tolkats som mindre än 30 m avstånd). Observera att uppförande av sådana här komplementbyggnader INTE är undantagna från strandskyddsbestämmelserna!

Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i planen.
Rivningslov behövs inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.
Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, d v s den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig. Vår roll på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen är att vi genom rådgivning och tillsyn ska se till att byggherren tar sitt ansvar.

Startbesked

För att få påbörja en åtgärd krävs att vi har gett ett startbesked.

Kontrollansvarig

I lite större ärenden ska byggherren ha hjälp av en certifierad kontrollansvarig.
Vi har två kontrollansvariga verksamma i Degerfors och någon i Karlskoga.
boverket.selänk till annan webbplats kan man se vilka certifierade kontrollansvariga som finns.

Tekniskt samråd

Vid lite större eller mer komplicerade åtgärder hålls ett tekniskt samråd. Där deltar normalt byggherren och kontrollansvarige. Om det finns behov kan byggherren ha med sina konsulter och från vår sida deltar ibland någon från Bergslagens räddningstjänst eller Kommunala handikapprådets ritningsgranskningsgrupp. Vid samrådet görs en genomgång av det planerade bygget, vilka kontroller som ska göras och om vi ska göra något arbetsplatsbesök.

Kontrollplan

I en kontrollplan anges vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra dem.
Byggherren ska med hjälp av en eventuell kontrollansvarig göra ett förslag till kontrollplan som vi sedan fastställer, men i mindre ärenden kan vi också hjälpa till att göra den.

Slutsamråd

Om ett tekniskt samråd har hållits i ett ärende ska normalt också ett slutsamråd hållas för en genomgång innan slutbesked meddelas.

Slutbesked

Om slutsamråd inte behöver hållas skickas den ifyllda kontrollplanen till oss och vi meddelar då ett slutbesked, vilket är en förutsättning för att byggnaden eller anläggningen ska få tas i bruk.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften varierar med vilken överträdelse som skett, men att "bygga svart", starta innan startbesked meddelats eller ta en byggnad i bruk innan man fått slutbesked riskerar att bli en kostsam historia. Ja, i vissa fall en mycket kostsam historia!

Kontakter

Byggnadsinspektörer
Carina Karlsson
tel: 0586-481 28
Christer Persson
tel: 0586-481 36

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg
tel: 0586-481 59

Centrala myndigheter

Boverketlänk till annan webbplats

omboende.selänk till annan webbplats
Boverkets och Konsumentverkets gemensamma information på nätet.

Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs...

Kartor över sammanhållen bebyggelse...
Förklaringar se södra delen!

Norra delen av kommunenPDF (pdf, 531.4 kB)

Mellersta delen av kommunenPDF (pdf, 460.1 kB)

Södra delen av kommunen inkl. förklaringarPDF (pdf, 308.3 kB)

Några aktuella ärenden

Bruket 1:23, Strömsnäsvägen 2
Tillbyggnad av panncentral för fjärrvärme.
Bygglov beviljades 2015-03-03.

Jannelund 11:1, Medborgargatan 2
Tillbyggnad av affärslokaler för Kronhallen. Bygglovet behandlades 2015-03-03 och börjar gälla när nya detaljplanen vinner laga kraft.
Tekniskt samråd hölls 2015-02-26

Fågelåsen 3:2, Fågelåsen 431
Nybyggnad av enbostadshus.
Bygglov beviljades 2015-01-27.
Tekniskt samråd hölls och startbesked meddelades 2015-02-18.

Lervik 1:30, Lervik 625
Nybyggnad av enbostadshus.
Bygg- och miljönämnden beslöt 2014-09-23 att avvakta med bygglov tills detaljplanen är klar.

Jannelund 1:1, Jannelundsvägen
Nybyggnad av brandstation.
Bygglov beviljades 2014-01-21.
Tekniskt samråd hölls och startbesked meddelades 2014-08-27.
Arbetsplatsbesök gjordes 2014-11-05 och 2014-12-03.

Höglunda 1:4, Åtorp 129
Tillbyggnad av fryslager.
Bygglov beviljades 2013-08-20. Tekniskt samråd hölls och startbesked meddelades 2014-04-22. Arbetsplatsbesök gjordes 2014-07-15 och slutsamråd är inbokat till 2015-03-09.

Senast uppdaterad 2017-02-06
Skicka e-post till sidansvarig: Chr Persson
Byggnadsinspektör


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934