Avgifter

En fråga vi ofta får svara på är vad ett bygglov eller en anmälan kommer att kosta.

Taxor beslutas av kommunfullmäktige och här i Degerfors har vi utgått från förslaget från Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
Detta förslag har vi sedan justerat på ett antal punkter för att få rimliga avgifter.
Bygg- och miljönämnden beslutade 2013-12-17 om några smärre justeringar i den gällande taxan där vi upptäckt att avgifterna blivit omotiverat höga.
Avgiften är beroende av hur stort projektet är och vilka moment som ingår i vår handläggning.
Avgiften är också beroende av det som tidigare kallades grundbelopp och som numera beräknas som en tusendel av gällande prisbasbelopp vilket för 2017 innebär 44,80. (44,30 för 2016.)
För mindre kommuner har man föreslagit att en reducering med en faktor 0,8 ska göras och det har också beslutats här i Degerfors, vilket innebär att vi för 2017 räknar med ett "grundbelopp" på 35,84. (35,44 för 2016.).

Exempel på avgift för lov och anmälan i några olika typer av ärenden. Plan- , kart- och mätningsavgifter kan tillkomma.
ÄrendeAvgift    
Carport -49 m2Ca 2 600:-    
Garage eller carport 50-129 m2Ca 7 800:-    
Inglasad altanCa 2 600:-    
Öppen altan 15 - 30 m2Ca 2 000:-    
Större fasadändringCa 3 100:-    
Mindre fasadändringCa 1 700:-    
Eldstad och rökkanal900:-    
Enkelt fritidshus - 49 m2Ca 5 000:-    
Nybyggnad av villa 130 - 199 m2Ca 16 000:-*    
Nybyggnad av villa 200 - 299 m2Ca 20 000:-*    
Nybyggnad av villa 300 - 499 m2Ca 28 000:-*    
*OBS! Plan-, kart- och mätnings- avgifter kan tillkomma!!     
StrandskyddsdispensCa 7 200:-    
Attefallsåtgärd bostad2 150:-    
Attefallsåtgärd övriga byggnader1 075:-    
      
      
      
      
      
Förklaringar
Bygg- och rivningslov
Här kan t ex administration inkl arkivering och scanning, hörande av grannar, planprövning, bedömning av byggnadens yttre utformning och placering ingå. Den utökade informationen till grannar och kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar ingår också här.
Här ingår nu också det som tidigare ingick i bygg- och rivningsanmälan. Det omfattar idag vid lite större ärenden startbesked, tekniskt samråd, tillsynsbesök, slutsamråd och slutbesked

Planavgift
Kommunens kostnad för att ta fram en detaljplan betalas i en del fall direkt i samband med arbetet med planen, medan den i andra fall betalas med planavgifter i samband med framtida bygglov.

Kartavgift
Kostnaden för arbetet med att ta fram en nybyggnadskarta eller annat kartunderlag.

Mätning/utstakning
Avgift för kommunens arbete med utstakning eller inmätning

Senast uppdaterad 2017-03-06
Skicka e-post till sidansvarig: Chr Persson
Byggnadsinspektör


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934