Information om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

Nu är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2017/2018. Ni som beviljats skolskjuts nuvarande läsår har fått en ansökningsblankett hemskickad till er. Ska ert barn börja i förskoleklass, kommer vi att skicka en ansökningsblankett till er så snart skolplaceringarna är helt klara. Detta under förutsättning att ni har längre gångväg än tre km till skolan. Läs mera i riktlinjerna härPDF (pdf, 168.6 kB).

Ni kan även själva skriva ut er ansökningsblankettPDF (pdf, 59.2 kB) och skicka till skoladministrationen.

Ni som vill ansöka om skolskjuts och inte tillhör de grupper ovan kan skriva ut en egen ansökansblankett alternativt kontakta skolskjutshandläggare Anneli Busk på anneli.busk@degerfors.se eller tel. 0586-481 70

Vi vill ha er ansökan för läsåret 17/18 senast 2017-03-24.

Allmänna kommunikationer och särskild skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas genom allmänna kommunikationer eller genom särskilt anordnad skolskjuts. Med allmänna kommunikationer avses ordinarie linjetrafik och med särskild skolskjuts avses skjuts med trafik upphandlad av länstrafiken enligt avtal med kommunen. Endast elev som är berättigad till skolskjuts får åka i den särskilt anordnade skolskjutsen.

Grundskolekort

Grundskolekort får de elever som beviljas skolskjuts med allmänna kommunikationer. Kortet är en värdehandling och ska hanteras som ett sådant. Grundskolekortet ska sparas av eleven över både termins- och läsårsbyten. Kortet gäller under läsårstid eller tills dess att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts.

Vad är Länstrafikens uppdrag avseende skolskjuts i Degerfors kommun?

Degerfors kommun har genom ett samarbete med Länstrafiken lämnat över ansvaret för planering och viss administration av kommunens skolskjutsar till Länstrafiken. I korthet är Länstrafikens uppdrag att planera säker och kostnadseffektiv skolskjuts utifrån kommunens skolskjutsreglemente.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts för läsåret 2017/2018 ska vara Degerfors kommun tillhanda senast 2017-03-24.

Ansökan lämnas till:

Degerfors kommun
Anneli Busk
Skolskjutshandläggare
27. Skoladministration, Kultur- och utbildningsförvaltning
693 80 Degerfors

Information kring skolskjuts

Information kring skolskjuts finns på www.lanstrafiken.se samt hos Degerfors kommun på www.degerfors.se.

Med vänliga hälsningar,

Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Degerfors kommun


Senast uppdaterad 2017-03-15
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934