Grundsärskola

Den obligatoriska grundskoleutbildningen inom särskolan bedrivs på två olika enheter. På Parkskolan finns grundsärskola för klasserna 1-6, och på Stora Vallaskolan finns grundsärskola för klasserna 7-9 (10). På Stora Vallaskolan bedrivs även träningsskola för klasserna 1-6.

Elevgrupper


Enligt skollagen utgör diagnosen utvecklingsstörning grund för mottagandet i särskolan. Elever med diagnosen autism eller autismliknande tillstånd har också rätt att bli mottagna i särskolan. Som underlag för inskrivning måste det finnas fyra olika utredningar som tillsammans styrker att eleven inte kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan. De fyra olika utredningarna är:
  • Pedagogisk utredning
  • Psykologisk utredning
  • Medicinsk utredning
  • Social utredning

Föräldrarna till eleven ansöker om placering inom särskolan. Rektor för särskolan tar beslut om inskrivning.

Skolformen Särskola är en del av den obligatoriska skolan och är en frivillig skolform, dvs. föräldrarna har rätt att välja mellan grundskola och särskola. Båda skolformerna är 9-åriga. Eleverna i särskolan har dock rätt att gå ett frivilligt tionde skolår.

Kursplaner


För elever inom den obligatoriska särskolan finns två kursplaner - grundsärskolans kursplan som omfattar 12 ämnen och träningsskolans kursplan som omfattar 5 större ämnesområden. Elever i särskolan undervisas efter den kursplan som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. Om det är realistiskt utifrån den enskilda elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.

Undervisning


För elever med måttlig utvecklingsstörning och elever på tidig utvecklingsnivå erbjuds träningsskola i första hand. Elever med lindrig utvecklingsstörning erbjuds grundsärskola. Eleverna kan också gå individinkluderade, vilket innebär att man går kvar i grundskolan men är inskriven i särskolan och följer särskolans kursplaner.

Intyg och bedömning


Särskolan är betygsfri. Det innebär att eleven i stället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme.

På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan. Betygsbeteckningarna är godkänd och väl godkänd. Slutbetyget sätts i relation till den kravnivå som anges i grundsärskolans kursplan.

Kontakt

Särskolesamordnare och
Rektor F-6
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 073-664 80 43

Rektor F-6
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Rektor 7-9
Stora Vallaskolan
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30

Senast uppdaterad 2017-08-15
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934