Grundsärskola

Barn och unga som på grund av lindrig utvecklingsstörning inte bedöms nå grundskolans kunskapsmål erbjuds grundsärskolalänk till annan webbplats. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara grundskolan.

Eleverna läser samma ämnen som i grundskolan. Om det är realistiskt utifrån den enskilda elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen. Eleverna kan också gå individintegrerade, vilket innebär att man går kvar i grundskolan men är inskriven i särskolan och följer särskolans kursplaner.

Grundsärskolan är en egen skolform med nioårig skolplikt. Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till grundsärskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i särskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan.

Föräldrarna till eleven ansöker om placering inom särskolan. Särskolesamordnaren tar beslut om inskrivning. Kontakta gärna särskolesamordnare eller rektor på skolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Den obligatoriska grundskoleutbildningen inom särskolan bedrivs på två olika enheter. På Parkskolan finns grundsärskola för klasserna 1-6, och på Stora Vallaskolan finns grundsärskola för klasserna 7-9.  På Parkskolan bedrivs även träningsskola för klasserna 1- 9 (10).

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för de elever med en måttlig eller grav utvecklingsstörning som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen. På träningsskolan sker undervisning i fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


Intyg och bedömning

Särskolan är betygsfri. Det innebär att eleven i stället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme.

På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan. 


Kontakt

Särskolesamordnare och
Rektor F-6
Parkskolan
Ann-Kristin Brännström
Tel: 0586-487 14

Rektor F-6
Bruksskolan och Åtorps skola
Mikael Johansson
Tel: 073-664 80 43

Rektor F-6
Strömtorpsskolan och Svartå skola
Robert Karlsson
Tel: 0586-484 53

Rektor 7-9
Stora Vallaskolan
Lennart Vestervall
Tel: 0586-483 30

Senast uppdaterad 2017-08-14
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934