Trygghet och arbetsro

I Degerfors förskolor och skolor ska alla känna sig trygga och få möjlighet till arbetsro. Mobbning och andra kränkningar ska konsekvent bekämpas och nolltolerans gäller mot mobbing, bråk eller hot. Kränkande behandling är det som vi i vardagligt tal kallar ”mobbning”. Kränkande behandling kan vara att en elev kränker en annan elev, eller att skolpersonal kränker en elev.

Kränkande behandling kan delas in i fyra undergrupper:

  • Verbal: skällsord, förolämpningar, ryktesspridning
  • Social: utfrysning, miner, blickar
  • Fysisk: slag, knuffar, tafsningar, förföljelse
  • Text och bildburna: sms, mms, lappar, klotter, e-mejl, bloggar, chattsidor

Förskolan och skolan har en skyldighet att dels arbeta förebyggande för att förhindra att barn och elever i Degerfors kommun utsätts för kränkande behandling, och dels att utreda och vidta åtgärder om kränkningar uppstår. Förskolan och skolan ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkningar av barn och elever. Planen ska innehålla vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året. Den ska även innehålla en redogörelse för föregående års planerade åtgärder, samt hur dessa har genomförts.

Förskolan och skolan har en skyldighet att utreda och vidta åtgärder om de får kännedom om att kränkande behandling förekommer. Detta innebär att om lärare, rektor eller annan personal på skolan får veta att någon elev är utsatt, så måste skolan utreda om det förekommit någon kränkande behandling. Om detta skulle vara fallet så måste förskolan eller skolan på olika sätt försöka komma till rätta med problemet. Förskolechef och rektor är ansvarig för att kränkande behandling inte förekommer. Nämndes ordförande tar del av samtliga inkomna kränkningar till förvaltningen.

Ni vårdnadshavare är också viktiga i detta arbete. Det är ofta i hemmet där barnet är tryggast som de berättar om vad som har hänt under dagen. Hör av dig till förskolans eller skolans personal om du får kännedom om att något barn far illa. 

Senast uppdaterad 2015-05-07
Skicka e-post till sidansvarig: Anna-Lena Sandell
Förvaltningschef


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934