Avgiftsregler

När man blivit tilldelad en plats inom skolbarnomsorgen innebär detta att man betalar en fast månadsavgift från och med det datum barnet blev placerat. Avgiften betalas alla 12 månader och reduceras inte på grund av semester eller annan ledighet. Om placeringen börjar eller slutar mitt i en månad räknas avgiften om till 1/30 av månadsavgiften per placerad dag den månaden.

Platsinnehavare och betalningsansvar

När vårdnadshavare får en plats är denna eller de platsinnehavare. Om barnets föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av skolbarnomsorg skall båda föräldrarna vara platsinnehavare.

För barn i familjehem är familjehemsföräldrarna platsinnehavare.

Det är platsinnehavaren som är skyldig att betala platsen.

Inkomstuppgifter

Anmälan om inkomst skall lämnas till skolkontoret:

 • innan dess att barnet börjar i fritidshem
 • på begäran av kommunen
 • när familjens inkomst förändras
 • när familjens sammansättning förändras

Aktuella och korrekta uppgifter

Platsinnehavaren har skyldighet att omgående anmäla om sådana förhållanden som kan påverka avgiften. Underlåtelse att anmäla ändrade förhållanden befriar inte från retroaktiv avgiftsfastställelse.

Om vårdnadshavare inte lämnar inkomstuppgift inom föreskriven tid beräknas en avgift utifrån kommunen kända eller uppskattade förhållanden. Kontroll av inkomstuppgift kan ske mot arbetsgivare och bidragsgivare, samt jämföras med andra myndigheter.

Lämnande av felaktiga uppgifter kan leda till rättsliga åtgärder.

Avgiftspliktiga personer

Avgiften utgår ifrån hushållets ekonomiska bärkraft. Med hushåll avses ensamstående, gifta eller sammanboende. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende då båda föräldrarna är i behov av plats delas avgiften mellan föräldrarna som erhåller varsin faktura. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga den högsta avgiften för omsorgsnivån.

Avgift vid stängning m.m.

Om kommunen oplanerat stänger verksamheten, minst en dag, kan avgiften reduceras med 1/30 om inte annan placering kunnat erbjudas. Om platsinnehavaren avböjer den tillfälliga placeringen som erbjuds beviljas ingen avgiftsreduktion.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften grundar sig på bruttoinkomst. I det avgiftsgrundande beloppet inräknas de avgiftspliktiga personernas skattepliktiga
ersättningar, det vill säga:

 • Lön, ob och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst, den skattepliktiga delen)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Ersättning vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Konfliktersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • För egna företagare är det överskottet som ska tas med i hushållets bruttoinkomst. Det innebär att skattemässiga reserveringar inte ska ingå i underlaget. Det är således bara den inkomst av näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett som ska medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.

I de fall ena maken, makan eller sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

För familjehemsplacerade barn räknas familjehemsföräldrarnas inkomster inklusive familjehemsarvodet som avgiftsgrundande inkomst.

För beräkning av avgift där föräldrar har varierande inkomster skall inkomsterna för en period om minst tre månader beräknas. Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.

Taxans uppbyggnad

Avgiften beräknas i procent på familjens sammanlagda bruttoinkomst samt antalet barn i familjen. Den högsta avgiften ska betalas för det yngsta barnet i familjen och sjunker sedan efter antalet placerade barn. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Taxa 1: Avgift i förskoleverksamhet
Barn 1: 3 % av inkomsten — dock högst 1 362 kr i månaden
Barn 2: 2 % av inkomsten — dock högst 908 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten — dock högst 454 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Taxa 2: Avgift för barn i förskoleklass/fritidshem, allmän förskola samt barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling (enligt 2 a kap. 9§ skollagen)
Barn 1: 2 % av inkomsten — dock högst 908 kr i månaden
Barn 2: 1 % av inkomsten — dock högst 454 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten — dock högst 454 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Taxa 3: Avgift i skolbarnsomsorg
Barn 1: 2 % av inkomsten — dock högst 840 kr i månaden
Barn 2: 1 % av inkomsten — dock högst 420 kr i månaden
Barn 3: 1 % av inkomsten — dock högst 420 kr i månaden
Barn 4: Ingen avgift

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 45 390 kr.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-11-27
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934