Placeringstid

Vid arbete


Föräldrars arbetstid eller studietid (den tid som vårdnadshavarnas arbetstid eller studietid sammanfaller) och restid ligger till grund för barnens placeringstid.

Kultur- och utbildningsförvaltningen förbehåller sig rätten att i särskilda fall uppmana förälder att inkomma med intyg på arbetstider från arbetsgivaren.

I de fall som barn är i barnomsorgen på dagtid för att förälder arbetar natt, beräknas skälig sovtid utifrån när arbetstiden är förlagd. Med nattarbete menas arbetstid efter klockan 24.00. Med skälig sovtid menas max 9 timmar efter arbetstidens slut.

Vid studier


För föräldrar som studerar beräknas placeringstiden utifrån i vilken omfattning studierna bedrivs. Det är utbildningsanordnarens uppgifter om det är studier på halv- eller helfart som utgör placeringstiden. Vid studier på halvfart beräknas 20 timmar per vecka och vid studier på helfart 40 timmar per vecka.

Vid platsinnehavares sjukdom


Vid platsinnehavares kortare sjukskrivning erbjuds barnet vistas i förskoleverksamheten enligt ordinarie schema. Vid platsinnehavares längre sjukskrivning, över 90 dagar, har barnet rätt till vistelsetid om 15 timmar/vecka. Vid behov kan vistelsetiden utökas, beslut fattas av förskolechef eller rektor. Efter platsinnehavarens sjukperiod återgår barnets till den vistelsetid platsinnehavaren behöver för arbete eller studier.

Vid förtroendeuppdrag


Föräldrar som har ett politiskt förtroendeuppdrag i Degerfors kommun har rätt att ha sina barn placerade i barnomsorgen den tid då de utför sitt politiska uppdrag. Undantag vid tid utöver öppethållandetiden.

Vid korttidsvikariat


De dagar man arbetar gäller samma regler som vid arbete enligt ovanstående. De dagar man inte arbetar erbjuds barnet 3 timmar per dag och förläggning av tid under dagen görs i samråd med förskolans personal. Någon rätt till fritidshem finns inte de dagar då förälder inte arbetar.

Vid föräldraledighet och arbetslöshet


Vid arbetslöshet och föräldraledighet upphör rätten till plats i fritidshem.

  • Barn 1-2 år: Placeringstiden är 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka och förläggning av tid under dagen görs i samråd med förälder/föräldrar och förskolans personal.
  • Barn 3-5 år: Följande valmöjligheter finns:
    1. Förskoleplats med placeringstid 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förläggning av tid under dagen görs i samråd mellan förälder/föräldrar och förskolans personal. Ingen rätt till placeringstid under veckorna 28-31.
    2. Allmän förskola från och med den 15 augusti det år barnet fyller tre år. Placeringstiden tre timmar per dag måndag-fredag 08.30-11.30 under grundskolans läsår.

Föräldrar som endast önskar placering i avgiftsfri förskola ska anmäla detta till handläggare på kultur- och utbildningsförvaltningens förskolekontor. Uppsägningstiden är en månad.

Återgång till arbete efter föräldraledighet eller då man som arbetssökande får arbete ska anmälas till barnomsorgshandläggare.

Kontakt
Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
Tel: 0586-482 31
Senast uppdaterad 2017-09-11
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934