Serveringstillstånd av alkohol

Tillståndsenheten handlägger ansökan och överlämnar förslag till socialnämndens arbetsutskott som beslutar om stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan om tillfälliga tillstånd handläggs och beslutas av alkoholhandläggaren.

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunens alkoholhandläggare på avsedd blankett.  

Handläggning

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av följande:

 • Risk för störningar för närboende, trafik och ordning m.m.
 • Sökandens lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering).
 • Lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Yttrande från andra myndigheter tas in vid bedömningen.

Handläggningstid

Normal handläggningstid för stadigvarande serveringstillstånd (restauranger m.m.) är cirka tio veckor. Detta kan variera beroende på utskottets sammanträdesdatum, de remissvar som inkommer eller en ofullständig ansökan. För tillfälliga tillstånd till allmänhet (festivaler, restaurangtält m.m.) är tiden cirka 5 veckor. För tillfälliga tillstånd för slutet sällskap cirka 2 veckor.

När behövs ett serveringstillstånd?

Försäljning eller servering av spritdrycker, vin eller starköl får endast ske om tillstånd har lämnats eller annan laglig rätt föreligger.

Med försäljning menas varje form av alkoholservering mot ersättning/betalning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift t.ex. entréavgift.

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdrycker (dock inte i caféer, matsalar o dyl.). Det är på samma sätt oftast tillåtet att flera personer kommer överens om att tillsammans köpa och konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris.

Det finns också vissa möjligheter för privatpersoner att enstaka gånger sälja alkoholdrycker till självkostnadspris, t.ex. vid ett bröllop.

Det är inte tillåtet att marknadsföra varor, tjänster eller arrangemang med hjälp av alkoholdrycker. Man kan allstå inte sälja en vara där kunden får en alkoholdryck ”på köpet”.  Inte heller är det tillåtet att kunder i frisörsalongen bjuds på en alkoholdryck medan de väntar.

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd avser alltid försäljning av alkoholdryck för förtäring på ett bestämt ställe.

Typ av tillstånd:

  • Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis restauranger).
  • Stadigvarande till slutna sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap).
  • Stadigvarande till slutet sällskap (s.k. klubbrättigheter, dvs. servering till mitt egna sällskap).
  • Tillfälligt till allmänheten (vanligtvis festivaler).
  • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, föreningsfester o.dyl).
  • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé i pausen).
  • Trafikservering (servering på tåg, flyg eller båt i inrikes trafik).
  • Serveringstillstånd kan också gälla tillfälliga utökningar, förlängt öppethållande eller uteserveringar.
  • Tillstånd för cateringföretag.
  • Provsmakning och mässor.

  Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

  För att få (och behålla) ett serveringstillstånd krävs att den sökande kan visa att han/hon har kunskap om vilka regler som gäller för alkoholservering samt med hänsyn taget till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

  Den som söker ett tillstånd ska också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

  För stadigvarande servering till allmänheten och festvåningsrättighet krävs att köket är godkänt för matlagning och att ett varierat utbud av lagad mat kan serveras.

  För tillfällig servering till allmänheten och klubbrättigheter bortfaller kökskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

  Vid tillfällig servering till slutet sällskap är kraven lägre. Om det inte är i yrkesmässig regi utan ett enstaka privat arrangemang bortfaller kunskapskravet. Lagad mat ska dock alltid kunna serveras.

  Serveringstillstånd kan vägra eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt även om övriga krav är uppfyllda.

  Serveringslokalen

  Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen granskar om serveringsställets kök uppfyller alkohollagens krav för matlagning.

  Räddningstjänsten granskar brandsäkerheten.

  Serveringstider

  Som normal serveringstid gäller servering från tidigast kl.11:00 till senast kl.02:00.

  Kök och mat

  Efter klockan 23.00 räcker det med att tre olika enklare rätter lagad mat, så kallad pubmeny, kan erbjudas. Detsamma gäller på uteserveringar, vid tillfällig servering eller till slutna sällskap. Undantag från matkravet görs vid s.k. rökrutor.

  Diskriminering

  Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär normalt sett att serveringstillståndet återkallas.

  Tillfälliga tillstånd

  När ansökan avser tillfällig alkoholservering till allmänheten kan en åldersgräns på 18 eller 20 år för tillträde till serveringstält tillämpas. (Serveringstält i samband med festivaler eller liknande).

  Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande period av maximalt två månader.

  Socialnämnden i Degerfors  

  Kontakt

  Ulf Fogelberg 
  Alkoholhandläggare
  Tel: 0550-884 63
  Mob: 0706 31 64 12

  Riktlinjer

  Ansökningsblanketter

  • Ansökan serveringstillståndPDF (pdf, 141.6 kB)
  • Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskapPDF (pdf, 1.2 MB)

  Avgifter

  Senast uppdaterad 2017-10-17
  Skicka e-post till sidansvarig: Suzanne Hällström
  Näringslivssekreterare


  Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934